نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی ، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان

2 عضوهیأت علمی دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی سیرجان

چکیده

نظر به اینکه صنعت گردشگری در برخی کشورها سومین اقتصاد پویا و درحال توسعه پس از صنایع نفت وخودرو محسوب م یشود وسازمان توسعه وهمکاری جهانی این صنعت را پس از بانکداری دومین بخش خدمات در تجارت معرفی نموده است، بنابراین برنامه ریزی برای پیشرفت این صنعت در هر منطقه جهت رونق اقتصادی آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. صنعت گردشگری و اطلاعات مکانی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نیازمند به یک سیستم جهت جمع آوری، ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات هستند. به همین علت سیستم های اطلاعات مکانی نقش قابل توجهی در توسعه صنعت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی دارد. این پژوهش به منظور دسترسی گسترد هتر، سری عتر، ارزا نتر و راهنمایی گردشگران به اطلاعات گردشگری و خدماتی شهر کرمان، به بررسی نقش GISواستفاده از محیط های وب مربوط به آن(Web GIS) پرداختهاست. ابتدا داده های گردشگری شهر کرمان که شامل خیابا نها، میادین، آثار باستانی، سینماها، پار ک ها، رستوران ها و غیره است تهیه و برداشت شد. سپس پایگاه داده های زمین مرجع (Geodatabase) درمحیطSQL ServerونرمافزارArcSDEطراحی گردید. بامشخص نمودن سطوح دسترسی هر کاربر واستفاده از نرمافزار ArcGIS Serverنقشه گردشگری شهر در محیطWeb GISباقابلیت کاربرد واطلاع رسانی مراکز تفریحی و گردشگری شهر کرمان برای گردشگران و مسافران تهیه گردید. در نقشه مذکور کاربران توانایی جستجوی هر مکان از شهر، پرسش و پاسخ (Query)وغیرهرادارند. همچنین در این پژوهش جهت استفاده از تحلیل های مربوط به شبکه معابر شهری مانند مشخص نمودن نزدیکترین مکان گردشگران به مقاصد مورد نظرشان، شبکه هندسی خیابان های شهر کرمان نیز طراحی گردیده است. در واقع در این پژوهش یک سیستم اطلاعات گردشگری برای شهرکرمان تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using GIS in promoting tourism industry in the City of Kerman

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Kazeminiya 1
  • SedighehMeimandiParizi SedighehMeimandiParizi 2

1 Department of civil engineering, Sirjan University of technology, Sirjan, Iran

2 Department of civil engineering, Sirjan University of technology, Sirjan, Iran

چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
Given that, the tourism industry can play a significant role in the economy of any country, therefore, it can multiply the income generated by this industry through planning and providing tourists and travellers with easy access to tourist sites and service locations in any region or country. The necessity of paying attention to tourism and using modern technologies to expand it, and utilizing its numerous economic benefits for countries, research on the relationship between the expansion of information and communication technologieshasmadethe development of tourism necessary. Using the technology ofWeb GIS eliminates constraints such as the lack of sharing of data and different information between centers, the lack of easy access to the information needed at different times and locations, and the problems associated with updating them in the database. This researchhas investigated the role of GIS and the use of its Web environments (Web GIS) for wider, faster, cheaper access of tourists and guiding them to tourism and service information in the city of Kerman. 
 
Materials and methods
To inform tourists and respond to their different needs such as informing about recreational places, ancient sites, cultural and service centers of the city of Kerman, roads (streets), as well as the implementation of the analytical functions required by any user on the city’s tourism map, such as searching for a place, question and answer from the related map (query), determining the best path, turning layerson and off, identifying the features, selecting, storing and printing parts of the map, in cooperation with the Statistics and Information technologyOrganizationofKermanmunicipality, designing and execution of WEB GIS system of tourism in the city of Kerman was carried out. The stages of performing this research for implementing and operating such system are as follows:
1. Collection, compilation and providing data, hardware and software required
2. Creating a GIS database
3. Drawing and preparing the required maps in GIS
4. Correction of maps using aerial photos, satellite images of the study area and GPS
5. Preparing and completing the description table of the required maps
6. Hyperlinking of data with relevant features
7. Drawing the final tourism map of Kerman city
8. Uploading the tourism map of Kerman city on the web and determining the access level of each user
 
Results and discussion
In this research, the existing maps, corrected aerial photographs with the scale of 1:5000 related to the year 2013, and satellite images and GPS were used to collect the recreational, historical, cultural, religious, service and the roads of Kerman city. After collectingthe tourism features and identifying the type of GIS software (Arc GIS10.2), the required tourism data with an appropriate format for storing and designing the land-referenced database using the ArcSDE software was entered from the GIS environment into the created spatial database of SQL Server. After designing the database, maps of the features related to tourism of the study area were prepared and drawn in the GIS environment. In the tourist map, for better guidance of travelers and tourists, for all related features, an image of them in the GIS environment was attached to the related feature which is referred to as the Hyperlink. By moving the mouse over the features, and by clicking on the feature’s area, the appendix which is attached will openon the map.To facilitate the arrival of tourists and travelers to their destinations by the network analyses map, the streets map was edited first and then, the topology was determined for them and finally, the geometric network of the streets of Kerman was designed. Every tourist or traveler can, by specifying his/her origin and destination on the map, determine the route of reaching his/her destination with respect to the parameters such as traffic, the type of the street, etc., and chooses the shortest access path in terms of time on the map.Finally, to load the tourism map of Kerman city on the Web, the required software and hardware wereprepared. With regard to the hardware,an appropriate server device and high-speed Internet lines were taken into consideration. Regarding the software, ArcGIS Server 9.3.1 and ARC GIS Desktop 10.2 were selected.
 
Conclusion
The most practical capabilities of the WebGIS in tourism that will cause the tourism development and more revenue for Kerman are the users’ access to the spatial and descriptive information of the cultural heritage sites, optimal routing for visiting places, planning and proposing the best tourism tour in a given time, searchingbased on the descriptions and finding the nearest tourism facilities, connection to documents and management capabilities.The most important issues that led to the implementation of Kerman’s tourism map Web GIS are the goals, the use and response to different requests of several users simultaneously. Presenting information in this way can provide a solution for distributing and disseminating data required on the Web and for public use. The advantages of using the Web GIS include online and updated access to maps and data via Internet connection, the possibilityof printing maps of a location, and more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Information Systems
  • Web GIS
  • Geo Database
  • Arc GIS Server
  • Tourism Map
1- آل‌شیخ،نورالله دوست؛علی اصغر، مجید؛(1387)،بررسی استفاده ازفناوری AJAX در برنامه‌های کاربردی Web GIS، مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه‌برداری کشور.
2- ابزاری،رنجبریان،فتحی،قربانی؛مهدی،بهرام،سعید، حسن؛ (1388)، تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری، فصل نامه چشم  انداز مدیریت، شماره31،صفحات 35-25.
3- اژدری علیرضا (1386)،نقش مدیریت در گردشگری،فصلنامه علم گردشگری،WWW.tourismscience.ir.
4- سازمان حمل ونقل و پایانه‌های کشور،مراحل توسعهWeb GIS،http://www.iranroads.com
5- سجادیان، شجاعیان،عبادی؛ ناهید،علی، حسین؛ (1393)،اطلاع رسانی از طریق Web GIS و کاربرد در مدیریت گردشگری، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، شماره 20،صفحات 55-31.
6- قلیچ‌خانی، متکان، ضیاییان، شکیبا؛ کمال، علی‌اکبر، پرویز، علیرضا؛ (1387)،طراحی و اجرایWeb  GIS با قابلیت کاربرد  در اطلاع رسانی توریسم شهرقم، همایش ژیوماتیک سازمان نقشه برداری کشور.
7- مهدی ‌پور،رهنورد،الهی؛ راضیه، فرج‌الله، شعبان؛ (1384)، طراحی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،سال هفدهم، شماره 4،65-41.
8- وحیدنیا، آل‌شیخ، بهزادی، حیدری مظفر؛ محمدحسن، علی‌اصغر، سعید، مرتضی؛(1387)،نقشWeb GIS در میراث فرهنگی و گردشگری، مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری کشور.
-9 Alesheikh A.A., 2000, Data Mangment& GIS Application Seminar Notes, Department of Geodesy and Geomatics Engineering K.N.Toossi university of Technology .
10- Alesheikh A.A .; Helali H., 2001, Distributing National Geospatial Information Resources Using web GIS, Proceedings of Digital Earth, Fredericton, NB, Canada.
11- Brodeur,J., 2003, Revisiting the concept of Geospatial Data interoperability within the scope of a Human communication process Transactions in GIS,VOL,7 ,P349.
12- Esri.,2009, Esri ARCGIS Server 9.3 for VMWare Infrastructure, http://www.Esri.com.
13- Gillavry E.M.,2000, Cartographic aspects of  web GIS – Software, Department of Cartography Utrecht University.
14- Gillavry, E. M.;, (2010),  Cartographic aspect of web GIS software, Department of Cartography Utrecht University Ph.D These, International Journal Of Geomatics And Geosciences, vol. 1, pp. 649-661
15- Helali H., 2001, Design and Implementation of a web GIS for the city of Tehran, Department of Geodesy and Geomatics Engineering K.N.Toossi university of Technology .
16- Jovanovic, V.; Niegus,A.,(2008), The Application of GIS and ITS Components in TourismYugoslav Journal of Operations Research, Vol 18,pp 261-272.
17- Maedche, A. and Stab S. (2003),Services on the move – Towards p2p-enable semantic web services. In: Proceedings of the ENTER Conference. New York: Springer Verlag. Wien, 124-133.
18- Mahesh, R.; Guoliang ,F.; Johnson ,T.; Ginto, C.; Varun ,Ch .; Muheeb, A.(2007)., A web-based GIS Decision Support System for managing and planning USDA’s Conservation Reserve Program (CRP). Journal of Environmental Modelling &Software ,22 ,1270-1280.
19- Marshal J., 2001, Developing Internet – Based GIS Applications INDUS Corporation, Technical Papers.
20- Njegus, A.;(2007). Tourism destination management information systems, Tourism EducationProject, Ministry of Trade and Services & Faculty of Tourism and Hospitality Management, Singidunum University, Belgrade, Serbia.
21- Peng Z.R.; Tsou M.H.;, 2003, Internet GIS, Distributed Geographic Information Services for the Internet and wireless networks, Wiley,p445.
22- Puhretmair, F.; Lang, P.; Tjoa, A.,M.; Wagner, R.,R., 2001, The XML-KM approach: XML-based integration of tourism and GIS data for HTML and WAP clients, Institute for Applied Knowledge Processing (FAW), Hagenberg, Austria.
23- Sebillo, M.; Tortora, G.; Tucci, M.; Vitiello, G.; ,(2003), A WEB GIS for Promoting Archaeological Assets, Cultural institutions and digital technology.
24- Seker, D. Z.; Kabdasli, S.; Mercan, D. E.; Kabdasli I,(2006)., Management Of Tourism Activities On Coastal Areas By Means Of GIS Technique, (stanbul Technical University,) stanbul, Turkey.
25- Shamim, A.; Muzafar, A,(2015)., Application of Geospatial Technology for the Promotion of Tourist Industry in Srinagar City. International Journal of u- and e-Service, Science and Technology,Vol.8, No.1 ,pp.37-50.
26- Xiaofei ,Y.; Yanqiu, W,(2012)., Development of Zaozhuang Tourism Information System Based on WebGIS. IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 6, No 3, pp249-257.
27- Yuri, V.; Nieto A.;,Oswaldo A .; Kelly J.; Gallo R.;,(2011), GIS model of analysis to promote tourism through the use of a web application, Tourism Management, vol. 32, NO 6, pp. 1435-1437.