نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 استاد گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان

چکیده

در سال  های اخیر مقوله خشکسالی به یک معضل جهانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان تبدیل شده است. بدون شک شناسایی و پایش خشکسالی را می  توان گامی مهم در جهت مبارزه و کاهش خسارات ناشی از آن دانست. رطوبت خاک و تغییرات زمانی و مکانی آن یکی از مهمترین متغیرهای محیطی است که به دلیل اندازه  گیری  های دشوار، پرهزینه و وق تگیر میدانی، تاکنون به طور گسترده در شاخص  های خشکسالی استفاده نشده است. در سال  های اخیر با رشد فزاینده پایگاه  های داده جهانی مبتنی بر برآوردهای ماهواره  ای و همچنین افزایش توانایی  های سخت  افزاری و نرم  افزاری در مدل سازی فرایندهای پیچیده حاکم بر بیلان آب در سطح زمین، کوشش زیادی به منظور استفاده مناسب از این ابزارهای نوین جهت کاهش مشکلات موجود در این زمینه به عمل آمده است. تحقیق حاضر، یک روش جدید برای پایش سیر تکاملی و شدت خشکسالی با شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی(GLDAS-SMDI)ارائه میدهد شاخص فوق براساس این واقعیت استوار است که رطوبت خاک، فراسنجی تعیین  کننده در بسیاری از فرایندهای پیچیده زیست - محیطی محسوب می  گردد که نقش مهمی در وقوع خشکسالی دارد. در این تحقیق، از خروجی  رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی جهت تهیه نقشه توزیع مکانی خشکسالی در طی دوره آماری 2004-2001 در محدوده ایران مرکزی استفاده شده است. ارزیابی دقت این شاخص با استفاده از معیارهای ارزیابی RوRMSEدرمقایسه با نقشه توزیع مکانی خشکسالی مبتنی بر شاخص SPIحاصل از دادههای بارش ماهانه 50 ایستگاه سینوپتیک انجام گرفته است. نتایج حاصل از بررسی معیارهای ارزیابی نشان داد که شدت خشکسالی برآورد شده به وسیله شاخص GLDAS-SMDIازهمبستگی معنیداری با نقشه شدت خشکسالی SPI  درسطح اطمینان 95%برخوردار بوده است. ازاینرو شاخص خشکسالی GLDAS-SMDIبه خوبی میتواند در سیستمهای هشدار سریع خشکسالی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a soil moisture-based drought index derived from Global Land Data Assimilation System (GLDAS-SMDI) in Central Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Niazi 1
  • Ali Talebi 2
  • Mohammad Hossein Mokhtari 3
  • Majid Vazifedoust 4

1 PhD of Watershed management sciences & engineering, Faculty of natural resources, Yazd University

2 Professor, Faculty of natural resources, Yazd University

3 Assistant professor, Yazd University

4 Assistant professor, Water engineering department, Guilan University

چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
Droughts are long-term phenomena that affect vast areas, causing significant economic damages andlosses in human lives. Droughts are the most costly natural disaster in the world, and affect more people than any other natural disaster. Therefore, it is important to develop early warning systems to mitigate the effects of drought. The easiest way to monitor drought is to use drought indices that calculate drought severity, duration and actual range for each drought type. Several drought indices have been developed based on different variables and parametersto assess drought types. Soil moisture is a significant hydrological variable related to flood and drought and plays an important role in the process of converting precipitation into runoff andstorage of groundwater. Due to the difficulty, cost and time required for the field measurements of soil moisture, this parameter has not been widely used in drought indexes. Recent developments of global databases, based on satellite estimates, as well as rapid progress in hardware and software for modeling complex processes governing the water balance at the ground surface, have led to many efforts to deploy this new tool to reduce the limitations in this field. In this research, a new drought index based on soil moisture, derived from the land surface models of Global Land Data Assimilation System (GLDAS-SMDI) has been provided to monitor the evolution of drought severity.Thisindex is based on the fact that soil moisture is a determinant factor in most of complex environmental processes and has an important role in the occurrence of drought.
 
Materials and Methods
The central Iran is located between 27N-37N latitudes and 48E-61E longitudes with an area of about 837,184 km2. There are 50 synoptic stations within the area. In the present study, soil moisture derived from Global Land Data Assimilation System using the GLDAS-SMDI index was used to prepare the spatial distribution map of drought in central Iran over the period of 2001-2004. The accuracy of the GLDAS-SMDI index based on satellite data was carried out using the evaluation criteria of R and RMSE compared with drought spatial distribution map derived from the SPI index based on monthly precipitationdata of 50 synoptic stations.
 
Results and Discussion
In this study, the drought spatial distribution index of Soil Moisture based on the Global Land Data Assimilation System (GLDAS-SMDI) and SPI was obtained based on the monthly precipitation data from 50 synoptic stations over the period of 2001-2004. The results of the statistical criteria of the moisture drought spatial distribution mapcompatibility assessment based on GLDAS data with corresponding pixels on the drought spatial distribution map based on the precipitation data of thesynoptic stations showed that the drought severity map has had a high precision and good conformity with the land data (R=0.65, RMSE=0.22) based on GLDAS data.The highest correlation coefficient (0.74) was in 2004 and the lowest (0.45) in 2003.
The lowest and the highest mean errors in 2004 and 2001were 0.19 and 0.26, respectively,.The highest droughtseverity based on the GLDAS-SMDI index occurred in the Central Iran region at Iranshahr, Kahnuj, Bam, Baft and Birjandstationsduring the studied period.
 
Conclusion
Droughts are hydro-meteorological anomalies characterized by prolonged shortage in regional water supply and can cause temporary difficulties (even failures) in water reservoirs. Today, most of the severe droughts are breaking out in terms of frequency, magnitude and duration due to constantly increasing water consumption, causing serious social, economic and environmental problems worldwide. Therefore, in order to deal with frequent droughts, great efforts have been made to estimate a more accurate assessment for better decision-making in order to prevent and mitigate drought losses. The most successful efforts among these methods might be the development and the use of various objective indices. In this research, the monthlymoisture data of the Global Land Data Assimilation System was evaluated to estimate the drought severity index based on soil moisture. The evaluation was performed using the coefficient of determination (R2) and Root Mean Square Error (RMSE). This analysis has demonstrated that the GLDAS products have very good compatibility with the land data over the selected area of Central Iran on monthly timescales and a 0.25° spatial scale. As a result, it can be said that the GLDAS data has a good potential for useful application of hydrological simulation and the calculation of water balance sheet, in the regions with low observations and low quality station. Therefore, it can be concluded that the soil moisture output of Global Land Data Assimilation System can be used for rapid and low cost estimation of drought severity based on soil moisture, which is a major factor in many complex environmental processes and has an important role in the occurrence ofdrought. In order to increase the spatial accuracy of drought intensity maps, it is recommended that the satellite data be combined with the values ​​of ground stations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought Monitoring
  • Soil Moisture
  • Global Land Data Assimilation System
  • GLDAS-SMDI index
  • Central Iran
1- بایبوردی، محمد؛ 1380، اصول مهندسی آبیاری، روابط آب و خاک، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران 709 ص.
2- بداق جمالی،احمدیان، جوانمرد، گل‌مکانی؛ جواد، جواد، سهیلا، تکتم؛ 1381، ضرورت پایش وضعیت رطوبت خاک در افزایش بهره  وری آب کشاورزی، یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 390-376.
3- تقوی، محمدی؛ فرحناز، حسین؛ 1386،بررسی دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی به منظور شناخت پیامدهای زیست محیطی، محیط شناسی، دورة 33،ش43: 20-11.
4- فرخ ‌نیا، مرید؛ اشکان, سعید؛ 1393، بررسی قابلیت داده های ماهواره بازیابی گرانش و آزمایش اقلیمی و خروجی مدل های سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی برای برآورد بیلان آب در مقیاس های مکانی بزرگ (مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه)، تحقیقات منابع آب ایران، دورة 10،ش1: 62-51.
5- کردوانی، پرویز؛1380، خشکسالی و را ه های مقابله با آن در ایران موسسه انتشارات دانشگاه تهران،  33-28.
6- Balint, Z.,  Mutua, F.M. &Muchiri, P. (2011). “Drought Monitoring with the Combined Drought Index”.Journal of Methodology and Software. FAO-SWALIM Nairobi, Kenya:1-28.
7- Blume, T., Zehe, E. &Bronstert, A. (2009). Use of soil moisture dynamics and patterns at different spatio-temporal scales for investigation of subsurface flow processes, Hydro. Earth Syst. Sci., 13: 1215–1234.
8- Chen, J. &Yiping, W. (2008). Exploring hydrological process features of the East River (Dongjiang) basin in South China using VIC and SWAT. Hydrological Sciences for Managing Water Resources in the Asian Developing World, IAHSPubl, 319.
9- Fang, H., Beaudoing, H.K., Rodell, M., Teng, W.L. & Vollmer, B.E. (2009). Global Land Data Assimilation System(GLDAS) Products, Services and Application from NASA Hydrology Data and Information Services Center(HDISC), ASPRS 2009 Annual ConferenceBaltimore, Maryland March 8-13
10- Habte- Haile, K. (2011). Estimation of terrestrial water storage in the upper reach of yellow river, Un published M.Sc. Thesis, University of Twente, Enschede, Netherlands.
11- Hardy, J. (2003). “Climate Change, Causes, Effects and Solutions” John Wiley Sons, Ltd, pp. 39.
12- Kousari, M.R., Dastorani, M.T., Niazi, Y., Soheili, E., Hayatzadeh, M.  &Chezgi, J. (2014). Trend Detection of Drought in Arid and Semi-Arid Regions of Iran Based on Implementation of Reconnaissance Drought Index (RDI) and Application of Non-Parametrical Statistical Method. Water resources management 28 (7), 1857-1872.
13- McKee, T.B., Doesken, N.J. &  Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales, In: Proceedings of the 8th conference on applied climatology, 17–22 January, Anaheim, CA, Am Meteor Soc, Boston, MA, 179–184.
14- McKee, T.B., Doesken, N.J. & Kleist,  J.Y. (1995). Drought monitoring with multiple time scales, Ninth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society: Dallas, TX, PP 233–236.
15- Robinson, D.A., Campbell, C.S. Hopmans, J.W., Hornbuckle, B.K., Jones, S.B., Knight, R., Ogden, F., Selker, J. &Wendroth, O. (2008). Soil moisture measurement for ecological and hydrological watershed-scale observation, A review, Vadose Zone J., 7: 358–389.
16- Rosenbaum, U., Bogena, H. R., Herbst, M., Huisman, J. A., Peterson, T. J., Weuthen, A. &Vereecken, H. (2012). Seasonal and event dynamics of spatial soil moisture patterns at the small catchment scale, Water Resources Research, 48, W10544, doi:10.1029/2011WR011518.
17- Safavi, H.R., Esfahani, M.K. &Zamani, A.R. (2014). Integrated Index for Assessment of Vulnerability to Drought, Case Study: Zayandehrood River Basin, Iran.Water resources management 28 (6), 1671-1688‏.
18- Sheffield, J., Lobell, D.B. &Wood E. F. (2010). Global Drought Monitoring and Forecasting, based on Satellite Data and Land Surface Modeling, American Geophysical Union, Fall Meeting, abstract #H23B-1189.
19- Surendran, U., Kumar, V., Ramasubramoniam, S. & Raja, P. (2017). Development of Drought Indices for Semi-Arid Region Using Drought Indices Calculator (DrinC) – A Case Study from Madurai District, a Semi-Arid Region in India. Water Resources Management 31 (11), 3593-3605.
20- Tsakiris, G., Pangalou, D. & Vangelis, H. (2007). Regional drought assessment based on the Reconnaissance Drought Index (RDI). Water resources management 21 (5), 821-833.
21- Walker, J. P. & Houser, P.R. (2004). Requirements of a global near-surface soil moisture mission: accuracy, repeat time, and spatial resolution. Advances in Water Resources, 27, 785- 801.
22- Wigneron, J. P., Schmugge, T., Chanzy, A., Calvet, J. C. & KERR, Y. (1998). Use of passive microwave remote sensing to monitor soil moisture a review, Agronomie: Agriculture and Environment 18:27-43.
23- Zaitchik, B.F., Rodell, M. &Olivera, F. (2010). Evaluation of the global land data assimilation system using global river discharge data and a source-to-sink routing scheme, Water Resour, 46, W06507.
24- Zhao, S.,Yang, Y., Qiu, G., Qin, Q., Yao, Y., Xiong, Y. & Li. C. (2010). Remote detection of bare soil moisture using a surface-temperature-based soil evaporation transfer coefficient, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 12, Issue 5: 351–358.
25- Zhe, Y., Tingwu, L., Qinghong, Y., Zhanpneg, C. &Yuequn, D. (2013). A near-infrared reflectance sensor for soil surface moisture measurement, Computers and Electronics in Agriculture, vol, 99: 101-107.
26- Zuliqar, A., Ijaz, H., Muhammad, F., Hafiza, M. N., Mitwali, A. M., Tajammal, H. &Sadaf, S. (2017).  A Novel Multi-Scalar Drought Index for Monitoring Drought: the Standardized Precipitation Temperature Index. Water Resources Management 31 (15), 4957-4969.