نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

برنامهریزی اسکان موقت زلزله باهدف کاهش آسیب‌ های ثانویه زمین لرزه همواره یکی ازدغدغههای اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است. در گذشته برنامه ریزی اسکان موقت صرفاً با توجه به اصولی مانند خالی بودن زمین یا بدون مالک بودن آن صورت میگرفته، اما امروزه این کار با استفاده از فناوری‌ های نوین مانند GIS و با در نظر گرفتن معیارهای متعدد مکانی و توصیفی انجام میشود. با توجه به اینکه تاب آوری شهری از مهمترین شاخه های مدیریت بحران شهری میباشد، لذا ارزیابی خطرپذیری و برنامه ریزی برای کاهش آن ازجمله مکانیابی اسکان موقت (به عنوان یکی از اصول تاب آوری شهری) بسیار ضروری است. با بررسیهای صورت گرفته شهر بابل وضعیت مناسبی از نظر اسکان موقت زلزله زدگان ندارد که آن هم، به دلیل عدم توجه به لحاظ  نمودن این مراکز مهم در برنامه ریزی شهری میباشد. در تحقیق حاضر، نظرات کارشناسان خبره با تخصصهای مهندسی سازه، زلزله، شهرسازی، مدیریت بحران، پدافندغیرعامل، ترافیک و حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفته و معیارهای مؤثر در مکانیابی مراکز اسکان موقت استخراج و وزن دهی شدند. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS، نقشههای معیار تولید و با ترکیب آنها بهترین مناطق برای اسکان موقت (پس از زلزله احتمالی) در شهر بابل مشخص شد. با تحلیل نتایج مشخص شد که تنها 7 درصد از محدوده شهر بابل برای اسکان موقت مناسب است. این مناطق با توجه به سایر استانداردهای اسکان موقت مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت شش محل و در مجموع 107 هکتار (کمتر از 4درصد) برای اسکان موقت مناسب تشخیص داده شد. اگرچه این 107 هکتار در حال حاضر میتواند پاسخگوی نیاز شهر بابل با توجه به جمعیت کنونی آن باشد، اما اگر نرخ رشد جمعیت شهر بابل و از طرفی افزایش ساخت و ساز و در نتیجه آن کاهش فضای مناسب برای اسکان موقت در نظر گرفته شود، قطعاً در آیندهای نزدیک شهر بابل با کمبود فضای مناسب جهت اختصاص به اسکان موقت زلزله زدگان مواجه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and implementing a GIS-based model for temporary accommodation planning in the management of earthquake crisis in Babol City

نویسنده [English]

  • Yasser Ebrahimian Ghajari

Assistant professor at Babol Noshirvani University of Technology

چکیده [English]

Introduction
Natural hazards have always been a part of our surrounding environment and human life would be unimaginable without considering these hazards. With the development of social life, and particularly with urbanization and increasing expansion of cities, the dimensions of such incidents have become more complicated. Earthquake is one of the most important natural hazards that takes the lives of many people every year. Although definite prediction of earthquake is not still possible, high-risk areas can be identified by zoning earthquake hazard using new technologies such as GIS, and measures can be taken to deal with the critical situation of identified regions during an earthquake. Planning of temporary accommodation with the aim of crisis management and reduction of secondary damages caused by the earthquake have always been amongmajor concerns of urban planners and managers. In the past, the policy of creating temporary accommodation centers and disaster relief sites lacked a specific program, so that locating a vacant land, with no owner was the most important principle for the creation of these centers in urban areas. It is now proved that these methods lack efficiency. However, recent advances in modern technologies such as GIS have improved planning process. This kind of planning procedure takes effective parameters and criteriainto account, many of which have spatial nature. Urban resiliency is one of the most important branches of urban crisis management, thus risk assessment and risk reduction planning, including site selection for temporary accommodation (as a principle of urban resiliency),are highly essential.
 
Materials and methods
The study area of the present research is Babol, one of the major and central cities of Mazandaran Province. Babol is located in BabolCounty, 14 km from the Caspian Sea and 10 km from the Alborz Mountains. With a total area of approximately 32 km2 and a population of250,217 (at the2016 census), it is the second most populous city in Mazandaran province.The 600 km long Caspian faults and 680 km long Alborz faults are among the effective faults of the study area. In the present study, effective measures for selectionof temporary accommodation siteswere extracted and weighted using expert opinions specialized in structural engineering, earthquake, urban planning, crisis management, passive defense, traffic and transportation. Identified criteria included distance from the river, distance from the fault, land use, distance from installations network, access to the transit network, distance from fire stations, population density, distance from tall buildings, distance from police stations and distance from health centers. Then, using GIS analytic functions, standard maps were produced and combined to identify the best areas for temporary accommodation (after a possible earthquake) in Babol. Criteria were weighted using fuzzy analytic hierarchy process and weighted overlay method was also used to combine them.
 
Results and discussion
Analyzing the results indicated that only 7% of the total study area (Babol City) is appropriate for temporary accommodation. Identified areas were examined according to other temporary accommodation standards. Finally, six sites and a total of 107 hectares (less than 4% of the study area) were identified as suitable sitesfor temporary accommodation. With a very large area (37 hectares) and full access to water, electricity and gas facilities,the first site is locatednear eastern beltway of Baboland Lotus PondRecreational Complex. The second proposed site is a 11-hectarevacant arealocated in the northeastern part of Babol City, between Ramenet and Pari Kola Villages. With a total area of 22 hectares,the third proposed site is located in the south-east of Babol City and near Babol-Qa’emShahr Road. Unlike the previous three sites, the fourth proposed site is located almost inside the city. It is a vacant 5-hectarearea in the northern side of the Motamedi Martyrs’ Cemetery. The next site, also located inside the city, is Aminian Dormitory (Noushirovani University of Technology) with a total area of 4 hectares. Although the last proposed site was ranked lower than the other five sites in the final analysis, it has the highest score among available sites inwestern side of Babol river. With a total area of 28 hectares, this site is located within a short distance of Imam Khamenei Highway.
 
Conclusion
According to the international standards, per capita area for temporary accommodation is approximately 4 m2. Therefore,with a population of about 250,217,Babol needs an average space of 100 hectares for temporary accommodation. Although, the proposed space for temporary accommodation (107 hectares) in Babol almost equals the required space (100 hectares), with the present rate of population growth inBabol, increasedconstructions, and consequently, reduction of appropriate space for temporary accommodation, Babol will definitely face a shortage of suitable space for temporary accommodation of earthquake victimsin near future. Moreover, the spatial distribution of suitable sites for temporary accommodation is not reasonable, as most of the suitable sites are located in the eastern part and within the boundaries of the city. While, these sites are expected to be scattered throughout the city with an equal access for all residents.Finally, it can be concluded that temporary accommodation of earthquake victimswas not considered in urban planning of Babol, and as a result, the city does not have a suitable status regarding temporary accommodation of earthquake victims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis management
  • Earthquake
  • Temporary accommodation planning
  • GIS
  • Multi Criteria Decision Making
  • Fuzzy Set Theory
  • Babol
1.   بوذرجمهری، جوانی، کاتبی؛ خدیجه، خدیجه، مجیدرضا. (1394)، مکانیابی بهینة پایگاه اسکان موقّت در مدیریت بحران نواحی روستایی(نمونة مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج)، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره شانزدهم، صص1-19.
2.   بهادری، هاشمی‌نژاد، برانی، کریمی؛ هادی، آراز، مریم، امجد. (1396)، مکان یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی: شهر مهاباد)، مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال ششم، شماره سیزدهم، صص 109-142.
3.   پیام راد، وفائی‌نژاد؛ داوود، علیرضا (1394)، کمک به مدیریت بحران زلزله با مکان یابی مراکز اسکان موقت با استفاده از یک سیستم حامی تصمیم گیری GIS مبنا (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری اصفهان)، نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره 5، شماره2، صص 231-246.
4.   سلطانی، المدرسی؛ زینب، سیدعلی (1396)، تعیین مکان مناطق اسکان موقت و سایت های امدادرسانی پس از زلزله در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از AHP،FAHP ، FUZZY LOGIC و GIS، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، شماره 22، صص1-20.
5.   نصیرپور، طیبا، داداشی، حسن‌آبادی؛ غفور، علیرضا، مریم، علی (1393)، مکان یابی بهینه محل های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش های چندمعیاری GIS، مطالعه موردی: منطقه یک کرج، همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، شهرداری یزد.
6.   Amideo, A. E., Scaparra, M. P., & Kotiadis, K. (2018). Optimising shelter location and evacuation routing operations: The critical issues. European Journal of Operational Research.
7.   Anand A, Jethoo AS, Sharma G. (2015). Selection of temporary rehabilitation location after disaster: a review.European Scientific Journal, ESJ; 11(10).
8.   Andreassen, N., Borch, O. J., Kuznetsova, S., & Markov, S. (2018). Emergency Management in Maritime Mass Rescue Operations: The Case of the High Arctic. In Sustainable Shipping in a Changing Arctic (pp. 359-381). Springer, Cham.
9.   Anhorn, J., & Khazai, B. (2015). Open space suitability analysis for emergency shelter after an earthquake. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15(4), 789-803.
10. Banica, A., Rosu, L., Muntele, I., & Grozavu, A. (2017). Towards Urban Resilience: A Multi-Criteria Analysis of Seismic Vulnerability in Iasi City (Romania). Sustainability, 9(2), 270.
11. Boostani, A., Jolai, F., & Bozorgi-Amiri, A. (2018). Optimal location selection of temporary accommodation sites in Iran via a hybrid fuzzy multiple-criteria decision making approach. Journal of Urban Planning and Development, 144(4), 04018039.Chen, H. W., & Chang, N. B. (2010). Using fuzzy operators to address the complexity in decision making of water resources redistribution in two neighboring river basins. Advances in water resources, 33(6), 652-666.
12. Chen, V.Y.C., Pang Lien, H., Liu, C.H., Liou, J.J.H., Hshiung Tzeng, G., Yang, L.S., (2011). “Fuzzy MCDM approach for selecting the best environment-watershed plan”. Appl. SoftComput.volume 11, pp 265–275
13. Choobbasti, A., Naghizadehrokni, M., & Charaty, R. (2017). Microzonation of Liquefaction Hazard using Liquefaction Index in Babol City. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, 48.
14. Contreras, D., Forino, G., & Blaschke, T. (2018). Measuring the progress of a recovery process after an earthquake: The case of L’aquila, Italy. International journal of disaster risk reduction, 28, 450-464.
15. Ebrahimian-Ghajari, Y., AleSheikh, A. A., Modiri, M., Hosnavi, R., & Nekouei, M. A. (2016). Modeling of seismic vulnerability of urban buildings in geographic information system environment: A case study in Babol, Iran. Journal of Rescue and Relief, 7(4), 12-25.
16. Ghajari, Y., Alesheikh, A., Modiri, M., Hosnavi, R., & Abbasi, M. (2017). Spatial modelling of urban physical vulnerability to explosion hazards using GIS and Fuzzy MCDA. Sustainability, 9(7), 1274.
17. Ghajari, Y. E., Alesheikh, A. A., Modiri, M., Hosnavi, R., Abbasi, M., & Sharifi, A. (2018). Urban vulnerability under various blast loading scenarios: Analysis using GIS-based multi-criteria decision analysis techniques. Cities, 72, 102-114
18. Hadavi F, Zamani M, Movasati M, Koohgard K, Hadavi M. (2014). Optimal site selection for temporary housing after an earthquake in urban areas using multiple criteria decision-making methods and GIS (A case study of municipal district 6, Tehran metropolis). Journal of Applied Environmental and Biological Sciences; 5(1):6-13.
19. Handmer, J., & Dovers, S. (2012). The handbook of disaster and emergency policies and institutions. Routledge.
20. Jaskowski, P., Biruk, S., & Bucon, R. (2010). Assessing contractor selection criteria weights with fuzzy AHP method application in group decision environment. Automation in construction, 19(2), 120-126
21. Li H, Zhao L, Huang R, Hu Q. (2017). Hierarchical earthquake shelter planning in urban area: a case for Shanghai in China. International Journal of Disaster Risk Reduction.
22. López, S., Márquez, A. A., Márquez, F. A., & Peregrín, A. (2019). Evolutionary Design of Linguistic Fuzzy Regression Systems with Adaptive Defuzzification in Big Data Environments. Cognitive Computation, 1-12.
23. Malczewski, J., & Rinner, C. (2015). Multicriteria decision analysis in geographic information science. New York: Springer.
24. Meerow, S., Newell, J. P., & Stults, M. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and urban planning, 147, 38-49.
25. Paton, D., & Johnston, D. (2017). Disaster resilience: an integrated approach. Charles C Thomas Publisher.
26. Pitidis, V., Tapete, D., Coaffee, J., Kapetas, L., & Porto de Albuquerque, J. (2018). Understanding the implementation challenges of urban resilience policies: investigating the influence of urban geological risk in Thessaloniki, Greece. Sustainability, 10(10), 3573.
27. Pourghasemi, H. R., & Rossi, M. (Eds.). (2019). Natural Hazards GIS-based Spatial Modeling Using Data Mining Techniques. Springer.
28. Rezaei, S., & Choobbasti, A. J. (2018). Evaluation of local site effect from microtremor measurements in Babol city, Iran. Journal of Seismology, 22(2), 471-486.
29. Seddighi, H., & Salmani, I. (2019). Gender Differences in Children Mental Health Disorders after Earthquakes in Iran: A Systematic Review. Journal of Community Health Research, 8(1), 54-64.
30. Singh, A., & Prasher, A. (2019). Measuring healthcare service quality from patients’ perspective: using Fuzzy AHP application. Total Quality Management & Business Excellence, 30(3-4), 284-300.
31. Song, S., Zhou, H., & Song, W. (2019). Sustainable shelter-site selection under uncertainty: A rough QUALIFLEX method. Computers & Industrial Engineering, 128, 371-386.
32. Tang, V., & Wen, A. (2015). An intelligent simulation system for earthquake disaster assessment, computers & Geosciences vol.35: 871-879.
33. To, N. T., & Kato, T. (2018). Characteristics and development of policy and institutional structures of emergency response in Vietnam. International journal of disaster risk reduction, 31, 729-741.
34. Wei, G., & Lu, M. (2018). Pythagorean fuzzy power aggregation operators in multiple attribute decision making. International Journal of Intelligent Systems, 33(1), 169-186.
35.          Zhang, P., Yang, R., Liu, X., Liu, Y., & Zhang, H. (2016). A GIS-based urban vulnerability and emergency response research after an earthquake disaster. In Proceedings of the Second ACM SIGSPATIALInternational Workshop on the Use of GIS in Emergency Management (p. 11). ACM.