نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

بررسی تغییرات پوششهایگیاهی میتواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد گرمایش جهانی،چرخه کربن، چرخه آب و تبادل انرژی به همراه داشته باشد. استفاده از سریهای زمانی تصاویر ماهوارهای و روشهای سنجش از دور اطلاعات زیادی را در مورد تغییرات و پویاییهای پوششهای گیاهی به ما عرضه میدارند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تغییرات هر کدام از مؤلفههای سریهای فوریه پوششهای گیاهی ایران در طول سه دهه گذشته میباشد. بدین منظور در این مطالعه ازمحصول NDVI روزانه سنجنده AVHRRبا قدرت تفکیک مکانی 05/0 در 05/0 درجه با نام AVH13C1 استفاده شد. سپس با استفاده از الگوریتم HANTS اجزای هارمونیک چهار سری زمانی یکساله در زمان گذشته (1982، 1983، 1984 و 1985) و چهار سری زمانی یکساله در سالهای اخیر (2015، 2016، 2017 و 2018) تولید شد. در نهایت تغییرات اجزای هارمونیک یا همان تصاویر دامنه و فاز در سالهای اخیر نسبت به سالهای گذشته تعیین شد و اختلاف میانگین ارزشهای اجزای هارمونیک بین چهار سری زمانی یکساله در گذشته وحال با تجزیه واریانس یک طرفه بررسی شد و نقشههای معنیداری اختلاف بین میانگینها بدست آمد. با توجه به نتایج،در مناطق مرکزی، شرق و شمال شرق ایران دامنه صفر (میانگین پوشش گیاهی) در سطح احتمال 95 درصد (F-value< 0/05 ) کاهش یافته و در مناطق شمال و شمال غرب و غرب به ویژه ارتفاعات البرز و زاگرس دامنه صفر به طور معنیدار (F-value< 0/05) افزایش یافته است. اختلاف میانگین ارزش فازها در چهار سری زمانی در گذشته و سالهای اخیر در مناطق غرب و شمال غرب و همچنین شرق و شمال شرق ایران در سطح احتمال 95 درصد (F-value< 0/05) معنیدار میباشد. فازهای سالانه این مناطق به میزان 14 درجه کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده شروع زودتر فرآیندهای رشد و فنولوژی گیاهان این مناطق نسبت به سه دهه گذشته میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating vegetation changes in Iran using NDVI time series of NOAA-AVHRR sensor and Harmonic ANalysis of Time Series (HANTS)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ghafarian Malamiri 1
  • Hadi Zare Khormizi 2

1 Assistant Professor Department of Geography, Yazd University, Yazd, Iran

2 PhD Student of Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Introduction
 Investigation of vegetation changes can provide valuable information on global warming, the carbon cycle,water cycle and energy exchange. Satellite imagery timeseriesandremote sensing techniques offers a great deal of information on variations and dynamics of vegetation. Harmonic ANalysis of Time Series (HANTS) has been effectively used to eliminate missing and outliers in time series of vegetation indices and land surface temperature (LST). However, the algorithm has been less frequently used to detect changes in vegetation and phenology. HANTSalgorithm decomposes periodic phenomena into their components(different sines and cosineswith different amplitudes and phases). The value of phases and amplitudes contains valuable information that can be used to investigate variations and identify different characteristics of vegetation such as growth and phenology. The present study aims to determine changes in each componentof vegetation time series in Iranin the past (1982, 1983, 1984 and 1985) and in recent years (2015, 2016, 2017 and 2018).
 
Materials & Methods
 A daily NDVI product of AVHRR sensor, with a resolution of 0.05 at 0.05 ° (i.e. AVH13C1) was used in the present study. To obtain reliable harmonic components (amplitude and phase images), a reliable curve has to be fitted on the primary time series data. To do so, first,parameters of HANTS algorithm were determined and then Root Mean Square Error (RMSE) of the curves fitted on data related to four one-year time series in the past year’s category (1982, 1983, 1984 and 1985) and four one-year time series in recent year’s category (2015, 2016, 2017 and 2018) was estimated. This classification (i.e. four one-year time series in the past and recent years) was used for two reasons. First, extraction and comparison of harmonic components in a single time series in the past and recentyears’ categories cannot reflect real changes, as these changes may occur under the influence ofimpermanent dynamics of vegetation, such as dryor wet periods. Second, with four one-year time series in the past category (1982, 1983, 1984 and 1985), and four one-year time series (2015, 2016, 2017 and 2018) in recent years, statistical comparison of the harmonic components through one-way analysis of variance becomes possible. Following the production of reliable harmonic components, variations of the harmonic components in recent years were compared with their variations in the past using difference method, and mean difference ​​of the harmonic components’value in four one-year time seriesin the past and present categories wasdetermined using one-way analysis of variance. Finally, some maps were produced to exhibitthe significance of differenceinmeans.
 
Results & Discussion
According to the findings of the present study, mean RMSE of the fitted curves in the four one-year periods ofpresent and past time series were always less than 0.1 unit of NDVI. Moreover, mean RMSEof total area of Iranin the past and present time series were 0.037 and 0.039, respectively. This demonstrates high efficiency of the HANTS algorithm in elimination of missing and outlier data in the daily-NDVI time series ofNOAA-AVHRR. Results indicate thatrange of zero amplitude (the mean value of NDVI or the average vegetation coverage) decreasesin the central, eastern and northeastern regions of Iran atthe 95% probability level (F-value <0.05), whileit increases significantly (F-value <0.05)in the north, northwestern and western regions (especially, the Alborz and Zagros mountains). The meandifferenceof phases value in the four-time series of the past and recent years’categories wassignificant at the 95% probability level (F-value <0.05). Compared to the past time series, first harmonic phase average of total area of Iran in the new time series has decreased by almost 14 degrees. This decrease in the value of the annual and 6-month phases indicates a quicker growth phase and phenological processes of plants compared to past times.
 
Conclusion
 Results indicated that HANTS algorithm can effectively eliminateand reconstruct outliers in the NDVI time series. Zero harmonic (mean value) represents the overall level of vegetation cover and the firstharmonic phase in a one-year time series determines the starting time of growth in seasonal plants or thosewith agrowth period of6-month or less. Annual Phase indicates the angular starting position of the annual cycles and the 6-month phase inherently indicates the fluctuation and angular position of a half-year or 6-month curve. However, interpreting 6-month amplitude and phases are difficult. As most changes are controlled by the first harmonic phase, the first harmonic phase in a one-year time series contains important information about the beginning of growth and the phenological processes of plants. Therefore, harmonic components of a periodic time series canbeusedto identify and determine changes in vegetation coverage and phenological processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HANTS
  • Phase
  • Amplitude
  • Time series
  • Phenology
1.   زارع خورمیزی، حسینی، مختاری، غفاریان مالمیری؛ هادی، سید زین‌العابدین، محمدحسین، حمیدرضا (1396). بازسازی سری‌های زمانی NDVI سنجنده MODISبا استفاده از الگوریتم تجزیه ‌و تحلیل هارمونیک سری‌های زمانی (HANTS) (مطالعه موردی: استان یزد) برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 21 (3): 221-225.
2.   غفاریان مالمیری، زارع خورمیزی؛ حمیدرضا، هادی. (1396). بازسازی سری‌های زمانی داده‌های ماهواره‌ای دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم تجزیه و تحلیل هارمونیک سری‌های زمانی (HANTS). سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 8 (3): 37-55.
3.   Atzberger, C., & Eilers, P. H. (2011). A time series for monitoring vegetation activity and phenology at 10-daily time steps covering large parts of South America. International Journal of Digital Earth, 4(5), 365-386.
4.   Bertin, R. I. (2008). Plant phenology and distribution in relation to recent climate change. The Journal of the Torrey Botanical Society, 135(1), 126-146.
5.   Chuai, X. W., Huang, X. J., Wang, W. J., & Bao, G. (2013). NDVI, temperature and precipitation changes and their relationships with different vegetation types during 1998–2007 in Inner Mongolia, China. International Journal of Climatology, 33(7), 1696-1706.
6.   Dannenberg, M. P., Song, C., Hwang, T., & Wise, E. K. (2015). Empirical evidence of El Niño–Southern Oscillation influence on land surface phenology and productivity in the western United States. Remote Sensing of Environment, 159, 167-180.
7.   De Wit, A. J. W., & Su, B. (2005). Deriving phenological indicators from SPOT-VGT data using the HANTS algorithm. In 2nd international SPOT-VEGETATION user conference (pp. 195-201). Antwerp Belgium.
8.   Eastman, J. R., Sangermano, F., Machado, E. A., Rogan, J., & Anyamba, A. (2013). Global trends in seasonality of normalized difference vegetation index (NDVI), 1982–2011. Remote Sensing, 5(10), 4799-4818.
9.   Ghafarian Malamiri, H, R., Rousta, I., Olafsson, H., Zare, H. and Zhang, H. (2018).Gap-Filling of MODIS Time Series Land Surface Temperature (LST) Products Using Singular Spectrum Analysis (SSA). Atmosphere, 9 (9) 334.
10. Jakubauskas , M. E.,  D. R. Legates, & J. H. Kastens, (2002). Crop identification using harmonic analysis of time-series AVHRR NDVI data, Computers and Electronics in Agriculture, 37(1–3),127-139.
11. Jakubauskas, M., & LEGATES, D. R. (2000). Harmonic analysis of time-series AVHRR NDVI data for characterizing US Great Plains land use/land cover. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 33(B4/1; PART 4), 384-389.
12. Jiang, X., D. Wang, L. Tang, J. Hu, & X. Xi, (2008). Analysing the vegetation cover variation of China from AVHRR‐NDVI data”, International Journal of Remote Sensing, 29 (17-18), 5301–5311.
13. Julien, Y., & J. A. Sobrino, (2010). Comparison of cloud-reconstruction methods for time series of composite NDVI data”, Remote Sensing of Environment, 114 (30), 618-625.
14. Lesica, P. & Kittelson, P.M. (2010). Precipitation and temperature are associated with advanced flowering phenology in semi-arid grassland. Journal of Arid Environments, 74,1013-1017.
15. Liu, Q., Fu, Y. H., Zhu, Z., Liu, Y., Liu, Z., Huang, M.,...& Piao, S. (2016). Delayed autumn phenology in the Northern Hemisphere is related to change in both climate and spring phenology. Global change biology, 22(11), 3702-3711.
16. Liu, Y., Li, Y., Li, S., & Motesharrei, S. (2015). Spatial and temporal patterns of global NDVI trends: Correlations with climate and human factors. Remote Sensing, 7(10), 13233-13250.
17. Mao, D., Wang, Z., Luo, L., & Ren, C. (2012). Integrating AVHRR and MODIS data to monitor NDVI changes and their relationships with climatic parameters in Northeast China. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 18, 528-536.
18. Menenti, M., S. Azzali, W. Verhoef, & R. van Swol, (1993).Mapping agroecological zones and time lag in vegetation growth by means of Fourier analysis of time series of NDVI images” Advances in Space Research, 13 (5), 233-237.
19. Pellerin, M., Delestrade, A., Mathieu, G., Rigault, O., & Yoccoz, N. G. (2012). Spring tree phenology in the Alps: effects of air temperature, altitude and local topography. European Journal of Forest Research, 131(6), 1957-1965.
20. Pettorelli, N., Vik, J. O., Mysterud, A., Gaillard, J. M., Tucker, C. J., & Stenseth, N. C. (2005). Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change. Trends in ecology & evolution, 20(9), 503-510.
21. Piao, S., Friedlingstein, P., Ciais, P., Viovy, N., & Demarty, J. (2007). Growing season extension and its impact on terrestrial carbon cycle in the Northern Hemisphere over the past 2 decades. Global Biogeochemical Cycles, 21(3).
22. Richardson, A. D., Keenan, T. F., Migliavacca, M., Ryu, Y., Sonnentag, O., & Toomey, M. (2013). Climate change, phenology, and phenological control of vegetation feedbacks to the climate system. Agricultural and Forest Meteorology, 169, 156-173.
23. Roerink, G.J., M. Menenti, & W. Verhoef, (2000). Reconstructing cloudfree NDVI composites using Fourier analysis of time series. International Journal of Remote Sensing, 21(9), 1911-1917.
24. Rouse, J.W., Haas, R.H., Schell, J.A. and Deering, D.W. (1973). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. In 3rd ERTS Symposium, NASA SP-351 I,309–317.
25. Verhoef, W. 1996. Application of Harmonic Analysis of NDVI Time Series (HANTS). In S. Azzali & M. Menenti (Eds.), In: Fourier analysis of temporal NDVI in southern Africa and America continent. The Netherlands, DLO Winand Staring Centre, Report 108, 19–24.
26. Verhoef, W., M. Menenti, & S. Azzali, (1996). Cover A colour composite of NOAAAVHRR- NDVI based on time series analysis (1981-1992). International Journal of Remote Sensing, 17(2), 231- 235.
27. Vermote, E., Justice, C., Csiszar, I., Eidenshink, J., Myneni, R., & Baret, F. Masuoka, Robert Wolfe, Martin Claverie and NOAA CDR Program (2014): NOAA Climate Data Record (CDR) of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Version 4 [1982–2014]. NOAA National Climatic Data Center.
28. Wen, J., Z. Su, & Y. M. Ma, (2004). Reconstruction of a cloud-free vegetation index time seriesfor the Tibetan Plateau, Mountain Research and Development, 24 (4), 348-353.
29. White, M. A., de Beurs, K. M., Didan, K., Inouye, D. W., Richardson, A. D., Jensen, O. P., ... & Brown, J. F. (2009). Intercomparison, interpretation, and assessment of spring phenology in North America estimated from remote sensing for 1982–2006. Global Change Biology, 15(10), 2335-2359.
30. Wu, C., Hou, X., Peng, D., Gonsamo, A., & Xu, S. (2016). Land surface phenology of China’s temperate ecosystems over 1999–2013: Spatial–temporal patterns, interaction effects, covariation with climate and implications for productivity. Agricultural and forest meteorology, 216, 177-187.
31. Xu, Y., & Shen, Y. (2013). Reconstruction of the land surface temperature time series using harmonic analysis. Computers & Geosciences, 61, 126–132.
32. Xue, Z., Du, P., & Feng, L. (2014). Phenology-driven land cover classification and trend analysis based on long-term remote sensing image series. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 7(4), 1142-1156.
33. Yan, E., Wang, G., Lin, H., Xia, C., & Sun, H. (2015). Phenology-based classification of vegetation cover types in Northeast China using MODIS NDVI and EVI time series. International Journal of Remote Sensing, 36(2), 489-512.
34. Yu, H., Luedeling, E., & Xu, J. (2010). Winter and spring warming result in delayed spring phenology on the Tibetan Plateau. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(51), 22151-22156.
35. Zhou, J., Jia, L., & Menenti, M.,(2015). Reconstruction of global MODIS NDVI time series: Performance of Harmonic ANalysis of Time Series (HANTS)”, Remote Sensing of Environment, 163(15), 217-228.
36. Zhou, L., Tian, Y., Myneni, R. B., Ciais, P., Saatchi, S., Liu, Y. Y.,...& Hwang, T. (2014). Widespread decline of Congo rainforest greenness in the past decade. Nature, 509 (7498), 86.