نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

رشد سریع توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها در دهه‌های اخیر موجب مشکلات اساسی در شهرها شده است. شهر کاشان نیز با توجه به قدمت و رشد بالای جمعیتی و فیزیکی از این امر مستثنی نبوده در واقع این رشد عامل نابسامانی در فضا و کالبد شهر و بخصوص ناسازگاری در بین کاربری‌های شهری شده و موجب پراکنده رویی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و آلودگی‌های محیط زیستی و به خطر انداختن توسعه پایدار شهری شده است، لذا ارزیابی کاربری‌های شهری از حیث شاخص سازگاری به منظور دست‌یابی به معیارهای متناسب و اصول برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه می‌باشد. نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحلیلی- تطبیقی است که با در نظر گرفتن شاخص استاندارد سرانه‌ها و سازگاری و بهره‌گیری از نرم‌افزار GIS به بررسی و ارزیابی کمی و کیفی کاربری‌ها در سطح شهر کاشان پرداخته است. از چهار سنجه شامل ارتباط کاربری‌های مختلف، عدم مجاورت کاربری‌های همجوار، تراکم جمعیت، وسعت زمین به عنوان پایه ­ای برای تحلیل شاخص ­های سازگاری کاربری اراضی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر کاربری‌ها به لحاظ مقایسه سرانه‌های موجود با سرانه‌های استاندارد در طرح‌های شهری با کمبود فاحشی روبرو می‌باشند و از سوی دیگر تحلیل کاربری‌ها با شاخص سازگاری حاکی از ناهمسانی سازگاری در بین بعضی از کاربری‌های شهری مانند مسکونی با بیش از 40 در صد، کاربری آموزشی با بیش از 37 درصد، کاربری اداری با 36 درصد، کاربری درمانی با 27 درصد و کاربری ورزشی با 19 درصد با کاربری‌های همجوار خود است، لذا مسئولین شهری می‌بایست در برنامه‌های مربوطه به توسعه آینده شهر، ضمن تخصیص بهینه فضا به کاربری‌های مورد نیاز برای رفع کمبود فعلی، به توزیع مناسب کاربری‌های همجوار بر اساس مؤلفه‌های مکانی – فضایی توجه جدی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement and evaluation of urban landuse compatibility index using Geographic Information System Case study: Kashan City

نویسندگان [English]

  • Aboozar Vafaei 1
  • Kamran Dolatyarian 2

1 Assistant Professor, Department of Geography and Tourism, university of Kashan, Kashan, Iran

2 Master of Geography and Urban Planning, Kashan University, Kashan, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Due to its particular natural, economic and social situation, Kashan as a second-rate city confronts a variety of problems such as horizontal and scattered expansion, unbalanced development of the city in different directions, the spread of marginalization and unauthorized constructions. These problems have become the basis for major changes in land use and land use incompatibility.  Land use evaluation of Kashan city shows that this city has been encountering uneven growth in recent years and many of the surrounding areas that used to be agricultural lands, have gone to urban infrastructure and structures, especially the residential and industrial ones. Since one of the purposes of urban land use plan is the appropriate location of land uses in conjunction with the separation of incompatible uses from each other, accordingly, the current research aims to present applicable solutions for the optimal location detection and distribution of uses throughout the city and to separate incompatible uses from each other in order to achieve the major goal of urban planning, i.e., ensuring people's welfare by creating a better, healthier, more effective and pleasant environment by applying the spatial analysis tools of the geographic information system, while answering the following questions;

What is the per-capita status of existing uses in Kashan with standard per capita in urban plans?
What is the status of existing uses in Kashan regarding the compatibility index?

 
Research Method
Regarding purpose, the type of research is applied and in terms of its method it is analytical-comparative; explicitly, the literature and sources have been initially examined and the theoretical framework of the subject has been compiled. Then the base map of urban land uses was prepared and reorganized in GIS environment. Subsequently, through surveys of the amounts of surfaces, the per capita for all types of uses was determined and annexed to the information of the base map in the form of separate layers in order to provide the basis for its use in the GIS environment. Afterwards, the evaluation of urban uses was proceeded regarding per capita standards and compatibility index by applying quantitative and qualitative method. Accordingly, the amount of land required by each use in the current situation was initially calculated and determined by specifying the ratio of shortages through the per capita standard and eventually, the location of each use in relation to neighboring users was analyzed in terms of compatibility index via GIS software using the overlap model (IO) and spatial analysis.
 
The Geographical Area of the Research
Kashan city is the geographical area of the research that is currently the second most populous and industrial city after Isfahan city in the province.
 
Results and Discussion
Since examining the compatibility of different uses of the city is the most significant element in evaluating urban land use, therefore this research has proceeded to explain the degree of compatibility and non-disruption of one use to carry out the activities of other uses using the compatibility index. Accordingly, the degree of compatibility of city uses in relation to neighboring uses was primarily drawn using the convenient table of mutual compatibility matrix, then the quality of city uses was investigated through field studies in terms of compatibility according to the amenable fields in explaining compatibility such as land size, slope, accessibility, urban facilities and equipment, air quality, sound, light and smell.
 
Conclusion
In this research, the uses were examined and evaluated at both quantitative and qualitative levels. In the quantitative section, the current situation of the levels and per capita uses throughout the city was discussed with the standard per capita in urban plans. Consequently, statistical calculations showed that except for tourism and religious uses, other uses are encountering a deficiency of level. In the qualitative part, the degree of compatibility of land uses was investigated using the compatibility index through acquiescent components in the explanation of compatibility such as land size, slope, accessibility, urban facilities and equipment, air quality, sound, light and smell, through field studies in the form of mutual compatibility matrix. Finally, the location of each user in relation to neighboring users was analyzed in terms of compatibility index via GIS software applying the overlap model (IO) and spatial analysis. The results of the compatibility percentage of uses with neighboring use in Kashan show that residential use of more than 40 percent, educational use with more than 37 percent, administrative use with 36 percent, medical use with 27 percent and sports use with 19 percent in stand in relatively incompatible to completely incompatible conditions with their neighboring uses, and on the other hand, tourism use with more than 90%, religious and cultural use with more than 85%, and commercial use with more than 80% are in entirely compatible and relatively compatible conditions with their neighboring uses and take the least incompatibility with other uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Land Use
  • Compatibility
  • Standard Per Capita
  • Sustainable Development
  • Kashan City
1- اسماعیل‌زاده،حسن (1398): تحلیل ارتباط هوشمندسازی و پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهرتهران)، نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ ریزی شهری، 23(68):21-1.
2- امان‌پور، سجادیان، مدانلو جویباری؛ سعید، ناهید، مسعود (1396) تحلیل و مدل‌ سازی شاخص‌ های کارآمدبازار زمین در پایداری شهری (موردشناسی، منطقه12 شهرداری تهران،نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ ریزی شهری)، 21(62):1-21.
3- امیری فهلیانی، جوکار؛ محمدرضا، سجاد (1398): تدوین استراتژی‌ های مناسب کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل ترکیبیTOPSIS-SWOT،فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، 2، (1): 368-350.
4- احمدی،سجاد (1398): تبیــین فضــای انتزاعــی در طرح‌ های توسـعه شــهری (مــورد: طــرح تفصـیلی شــیراز)، رسـاله دکتـری جغرافیــا و برنامه‌ ریزی شـهری، دانشــکده علــوم جغرافیــایی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران.
5- پیله‌ور، علی‌اصغر (1396): ارزیابی سازگاریک اربری‌ های شهر بیرجند با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه پژوهش‌ های جغرافیا و برنامه‌ ریزی شهری، 5(1): 88-73.
6- پاریزی‌ میمندی، کاظمی‌ نیا؛ صدیقه، عبدالرضا (1394): ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بر اساس مدلGIS-AHP و بررسی الگوی توزیع کاربری‌ ها و تأثیرات آن‌ها بر کیفیت زندگی شهری (موردشناسی، بافت قدیم شهرک رمان)، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ایی، 5 (17): 226-209.
7- حسین‌زاده، استعلاجی؛ نعمت،علیرضا (1399): طراحی مدلی مکان محور برای ارزیابی مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریتب حران (مورد پژوهش: منطقه 19 شهرداری تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، 29(115): 159-140.
8- حق‌بین، دریاباری؛ مهدی، سیدجمال‌الدین (1396) بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران)، فصلنامهن گرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 9(4): 119-111.
9- درویشی، یوسف (1400) ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر با استفاده از ماتریس چهارگانه جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی، شهر مرند)،فصلنامه پژوهش‌ های جغرافیای انسانی، 53(2): 750-733.
10- دانش، ایلانلو؛ عبدالرضا، مریم (1399): ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و پراکنش افقی مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای (مطالعه موردی : شهر ماهشهر در مقطع زمانی 1395-1335)، فصلنامه آمایش محیط، 13(49)، 153-135.
11- روستایی، سلیمانی، ابراهیم‌ زاده؛فاطمه، مجتبی، زهره (1393): بررسی نقش معیار خاک در بیابان‌ زایی دشت یزد اردکان با استفاده از مدل‌ های پیش‌ بینی تخریب خاک، اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط‌ زیست، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.
12- رضاعلی، منصور، تأثیرسیاست‌ های فضایی در توسعه پایدار شهرهای بیابانی (1400): فصلنامه پژوهش‌ های جغرافیای انسانی، 54(1)، 374-355.
13- زیاری، کرامت‌الله (1393): برنامه‌ ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ یازدهم،انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 200 صفحه.
14- زنگنه، مرتضی (1396): مکان‌ یابی بوستان‌ های شهری با تأکید بر کاربری‌ های شهری سازگار و ناسازگار (مطالعه موردی منطقه 17 تهران)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ ریزی شهری، 8 (30): 224-205.
15- شراینی، حسین (1382): ساماندهی مکان، انتشارات دانش آفرین، تهران، چاپ اول
16- شیعه، اسماعیل (1393): مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ ریزی شهری، چاپ سی شش،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 206 صفحه.
17- غضنفرپور، کرباسی، افضلی گروه، سلیمانی دامنه؛ حسین، پوران، زهرا، مجتبی (1396): سنجش سازگاری کاربری‌ های شهری با تأکید بر الگوی همجواری با استفاده از مدل تصمیم‌ گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: کاربری‌ های آموزشی دبیرستان مراغه)، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 8(30): 144-121.
18- فلاحت کار، حسینی، سلمان ماهینی، ایوبی؛ سامره، سیدمحسن، عبدالرسول، شمس‌الله (1397): مدل‌ سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل‌ ساز تغییر سرزمین (LCM) مطالعه موردی شهرستان نکا، مجله اکوسیستم‌ های طبیعی ایران، 9(1): 69-53.
19- کاشفی‌ دوست، حاجی‌نژاد؛ دیمن، علی (1394): ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار (موردمطالعه:  پیرانشهر)،فصلنامه آمایش سرزمین، 7(1): 94-71.
20- کرمی، کلانتری، قدیمی؛ رقیه، محسن، حمیدرضا (1396): سنجش سطح سازگاری کلانتری‌ های شهر زنجان با عملکرد سایر کاربری‌ های شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه پژوهش‌ های مدیریت انتظامی، 13(1) 160-135.
21- کیانی، سلمی، ابراهیمی؛ الهام ،عطاالله (1397): ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیش‌ بینی آینده آن با بهره‌ گیری از داده‌ های دور سنجی و مدل CA-MARKOV، فصلنامه برنامه‌ ریزی فضایی (جغرافیا)، 8 (1): 88-71.
22- موسوی، مؤمن بیک؛ سیدحجت، زهرا (1398): الگوسازی پویایی توسعه بهینه آتی شهری برپایه داده‌ های مکانی جهت تحلیل سازگاری زمین (مطالعه موردی: شهرکرد)، دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 7(21): 45-21.
23- مختاری‌ فریور، حسین‌زاده‌ دلیر، نظم‌فر؛ غلامرضا، کریم، حسین (1398): ارزیابی تأثیر مهاجرت‌ های روستا- شهری بر تغییرات کاربری اراضی در کلان‌ شهر های ایران (نمونه موردی: کلان‌ شهر تبریز)،فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش محیط، 14 (54):237-216.
24- نورایی، صفت، ایثار، نظری، سجاد، کریمی، سعید (1395): بررسی روند تغییرات رشد و گسترش کالبدی شهر رشـت و ارزیـابی تغییرات کاربری اراضی زمین‌ های اطراف آن با تصاویر ماهواره‌ ای، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 5، (17): 32-21.
25- Fang, Li., Li, Peng, Song, Sh(2017), China’s urban development policies and city growth dynamics: An analysis based on the Gibrat’s Law, International Review of Economics:1-8.
26- Ghadiry, M. Dasta, F. (2016), an Analyzing of the Physical- Spatial Growth Pattern of Tehran Metropolis, Geographical Researches Quarterly Journal, 31(1):31-45
27- Giménez, M.E.F., Jennings, L.B., & Wilmer, H. (2019). “Poetic Inquiry as a Research and Engagement Method in Natural Resource Science”, Society & Natural Resources, 32(10), pp. 1080-1091.
28- Haochen Shi., Miaoxi Zhao., , Duncan A. Simth and Bin Chi (2021) Behind the Land Use Mix: Measuring the Functional Compatibility in Urban and Sub-Urban Areas of China, . Behind the Land Use Mix: Measuring the Functional Compatibility in Urban and Sub-Urban Areas of China. Land 2022, 11, 2.
29- IoanIoj , Christian, Alina Tudor, Constantina, (2012), Temporal Analysis of Incompatible Land use and Land cover: The Proximity Between Residential Areas and Gas Stations in MA, National Taiwan University. Journal of Applied Earth Observation and Geo Information, Vol.9 , No4
30- Liu, J., Zhang Z., Xu X., Kuang W., Zhou W., Zhang S., Li R., Yan C., Yu D., Wu S. & Jiang N, (2010): Spatial Patterns and Driving Forces of Land use Change in China during the Early 21st Century, Journal of Geographical Sciences, 20(4), 483-494.
31- Mohamed, A., &Worku, H. (2020). Simulating urban land use and cover dynamics using cellular automata and Markov chain approach in Addis Ababa and the surrounding. Urban Climate, 31, 100545.
32- Nahrin, K. (2018( Urban development policies for the provision of utility infrastructure: a case study of Dhaka, Bangladesh. Utilities Policy 54 : 107–114.
33- Reba, M., &Seto, K. C. (2020). A Systematic Review and Assessment of Algorithms to Detect, Characterize, and Monitor Urban Land Change. Remote Sensing of Environment, 242, 111739.
34- Ulrike Weiland, Annegret Kindler, Ellen Banzhaf, Annemarie Ebert, Sonia Reyes-Paecke (2011), “Indicators for sustainable land use management in Santiago de Chile”, Ecological Indicators, 11, pp 1074-1083.
35- Vega-Azamar, R. E., Romero-López, R., Glaus, M., Oropeza-García, N. A., &Hausler, R. (2015). Sustainability assessment of the residential land use in seven boroughs of the island of Montreal, Canada. Sustainability, 7(3), 2454-2472.
36- Van Vliet, J., Birch-Thomsen, T., Gallardo, M., Hemerijckx, L.M., Hersperger, A.M., Li, M., Li, M., Tumwesigye, S., Twongyirwe, R., & Van Rompaey, A. (2020). “Bridging the RuralUrban Dichotomy in Land Use Science”, Land Use Science, 15(5), pp. 585-591.
37- Zhou, L., Dang, X., Sun, Q., & Wang, S. (2020). Multi-Scenario Simulation of Urban Land Change in Shanghai by Random Forest and CA-Markov Model. Sustainable Cities and Society, 55,pp.1-36 102045.