نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه منابع طبیعی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

در طی دهه­ های اخیر اراضی حاشیه ­ای شهرها که اغلب از اراضی کشاورزی مرغوب و باغات می­ باشند، تغییر کاربری داده شده ­اند که این تغییرات به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر چالش ­های اجتماعی و زیست­ محیطی به شمار می ­آیند. امروزه فن­آوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به دلیل قابلیت­ هایی مانند قدرت نظارت و تفکیک زمانی و مکانی بالا، تصاویر مکرر، کاهش هزینه ­ها و ... به طور مؤثر برای شناسایی و تعیین مقدار تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر محیط زیست و نظارت و مدیریت بهینه شهرها استفاده می­ شوند. این تحقیق با هدف ارزیابی گسترش  سی ساله شهر اردبیل با استفاده از تصاویر لندست می­ باشد. ابتدا تصاویر مربوط به سال­ های 1987، 2000 و 2017 تهیه شدند. سپس با استفاده از الگوریتم ­های ماشین بردار پشتیبان، حداکثر تشابه و شبکه عصبی مصنوعی شهر اردبیل به شش کلاس کاربری (مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی با پوشش، اراضی آیش، اراضی بایر، جنگل شهری و آب) طبقه ­بندی شد. در نهایت دقت طبقه ­بندی هر کدام از الگوریتم ­های مورد استفاده بررسی شد. نتایج نشان داد که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان دقت بالاتری نسبت به دو الگوریتم دیگر دارد. بر همین اساس، نقشه حاصل از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نشان داد که مساحت اراضی ساخته شده اردبیل از 20/0223 کیلومتر مربع در سال 1987 به 41/5854 کیلومتر مربع در سال 2017 افزایش داشته است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می­ توان بیان نمود که شهر اردبیل در بازه زمانی سی ساله گسترش نامتوازنی داشته است. بنابراین به منظور دستیابی به توسعه بهینه این شهر توصیه می­ شود با استفاده از نقشه ­های به دست آمده، در صورت امکان با زون­بندی بهینه شهر، تجدید نظر کلی در تهیه طرح جامع ، برنامه­ ریزی و مدیریت این شهر انجام گیرد، چرا که ارزیابی روند توسعه شهری و آگاهی از الگوهای تغییرات کاربری اراضی به منظور مدیریت و برنامه‌ریزی بهینه شهرها ضروری می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and monitoring of the thirty-year physical expansion process of Ardabil city using satellite images

نویسندگان [English]

  • Saeed Varamesh 1
  • Sohrab Mohtaram Anbaran 2
  • Zahra Rouhnavaz 2

1 Assistant Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, MohagheghArdabili University, Ardabil

2 M.Sc. Student of Forest Biological Sciences, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
awareness of the type and percentage of land use and cover types is a fundamental requirement for understanding and management of a region. The growth of urbanization and increasing use of resources due to the development of the required facilities in urban life has changed the pattern of demand for resources and lands, changing the nature and quality of agricultural land, Historical and natural landscapes and surrounding urban areas through the transformation of these lands into residential areas. In recent decades, the suburban lands of cities have changed their use due to the urbanization process and the need of citizens for new residential areas and the surrounding lands, which are often high quality agricultural lands and gardens. This, along with things like industrialization and changing rainfall patterns, has destroyed the cover and natural environment of cities, and thus has posed many social and environmental challenges and endangered sustainable urban development, and as a result of this process, a lot of ecological pressure has been imposed on the natural ecosystem of the region. These changes are considered as one of the important and effective factors of social and environmental challenges. Today, remote sensing technology and GIS due to capabilities such as high monitoring power and resolution, frequent images, cost reduction, etc., To effectively identify and quantify land use changes and their effects on the environment and monitoring And rapid management of the growth and development of cities are used. In the present study, the aim is to evaluate the urban development of Ardabil in the last 30 years using remote sensing technology and satellite images.
 
Materials & Methods
Landsat satellite imagery was used to prepare land use maps for 1987, 2000 and 2017. In order to ensure the quality of data and bands, the images used in this research were first corrected for radiometric errors in ENVI 5.3 software environment. Then RVI, SAVI, NDVI, BI and IPVI indices were extracted. In the next step, maps related to filter texture, vegetation delineation and tasseled cap were prepared. At the end of this step, all the extracted layers were merged with the corrected image bands. Then satellite imagery using support vector machine algorithms, maximum similarity and artificial neural network with acceptable accuracy in six user classes (residential areas, covered agricultural lands, fallow, barren lands, urban forest and water) floor were classified. Then, to evaluate the classification accuracy, the overall accuracy and kappa coefficient were calculated for each of the maps.
 
Results & Discussion
According to the values of overall accuracy and kappa coefficient, which in 1987 for the support vector machine algorithm were 90% and 0.86, respectively, the maximum likelihood was 84.5% and 0.78, and the neural net was 90.5% and 0.87, respectively, in 2000. Overall accuracy and kappa coefficient for support vector machine algorithm 92% and 0.90, maximum likelihood 92.5% and 0.90 and neural net 92.6% and 0.90, and in 2017 overall accuracy and kappa coefficient for backup vector machine algorithm 90.6% and 0.88, maximum likelihood of 82.8% and 0.78 and for neural net were 88% and 0.85, it was found that the support vector machine algorithm has the highest accuracy compared to the other two algorithms. According to the results obtained from the study of satellite images classified by the support vector machine algorithm, the area of land built in Ardabil has increased from 20.023 square kilometers in 1987 to 41.554 square kilometers in 2017.
 
Conclusion
In general, it can be concluded that to evaluate the trend of urban sprawl and awareness of land use change patterns for optimal management and planning of cities, the use of satellite images, especially Landsat images is a suitable and low cost option. The results also showed that the rate of land use change to land uses is increasing and since land is the main element in urban development, so control how to use it and also calculate the real need of the city for land, to In order to provide different uses is effective. As a result, according to the findings of this study, in the absence of proper planning for this city due to favorable lands for urban development around the city, in the not too distant future, witness the destruction of agricultural lands around the city of Ardabil and conversion they will be residential areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use changes
  • Landsat images
  • Urban development
  • Ardabil
1-احدنژاد روشتی، زلفی، شکری پور دیزج؛ محسن، علی، حسین؛ 1390؛ تحلیل تغییرات ساختاری سیمای سرزمین و الگوهای توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای چندزمانه،مورد مطالعه: کلان شهر مشهد ارزیابی و پیش بینی گسترش فیزیکی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی،مطالعه موردی: شهر اردبیل 1400-1363، فصلنامه آمایش محیط، دوره 4، شماره 15، 124-107.
2-اسفندیاری درآباد، غفاری گیلانده، لطفی؛ فریبا، عطا، خداداد، 1392، مدل سازی ضریب آسیب­ پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تاپسیس در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، پژوهش ­های ژئومورفولوژی کمی، سال دوم، شماره 2، صفحه 79-43.
3-پوررضا، زهتابیان، خسروی، راهداری؛ مریم، غلامرضا، حسن، محمدرضا، 1393، تاثیر تغییر کاربری اراضی بر روی تخریب زمین و بیابان زایی در حوضه آبخیز روانسر، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال چهارم، شماره شانزدهم، 73-85.
4-حسینی، صالحی، شکری، سیدحسین، علی، الهام، 1395، مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و بام سبز بر افزایش سرعت باد و پراکنش آلاینده­ ها در دره های شهری با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، مجله سلامت و محیط زیست، فصلنامه ی علمی پژوهشی، انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دوره نهم، شماره سوم، 397 تا 410.
5-خیرخواه زرکش، م م و آ. حسین زاده، 1393. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهراردبیل با استفاده از تکنولوژی RS و  .GIS  پایداری، توسعه و محیط زیست، 2: 45-53.
6-شاطریان، موسوی، مومن بیک؛ محسن، سید حجت، زهرا، 1397، کاربرد داده ­های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری، مطالعه موردی: شهرکرد، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر»، 28(111)، 235-250.
7-عبداللهی، ج.، م. رحیمیان، ک. دشتکیان و م. شادان، 1385. بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 8(2): 1-6.
8-عنابستانی، عنابستانی، اکبری؛ علی اکبر، زهرا، ابراهیم، 1400، تحلیل تغییرات ساختاری سیمای سرزمین و الگوهای توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه-مورد مطالعه: کلان شهر مشهد، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر»، 30(119)، 189-206.
9-کاظمی، نوحه گر، میردادی؛ محمد، احمد، میرداد، 1396. انتخاب بهترین روش طبقه‌بندی در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده‌های سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی حوضه آبخیز بهشت گمشده، استان فارس)، اکوسیستم­ های طبیعی ایران، 8(1)، 79-97.
10- منتظر، نظم فر، یزدانی؛ فرامرز، حسین، محمدحسن، 1397، تحلیل توسعه مکانی شهر اردبیل در دوره زمانی (1390- 1335)، فصلنامه مطالعات عمران شهری، شماره پنجم، 136-120.
11-موسوی، س م.، س. فلاحت کار و م. فرج زاده، 1396. تغییرات غلظت گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن و متان در ارتباط با متغیرهای محیطی در ایران. مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی، 6(4): 65-79.
12-ورامش، حیدری­ نیا، علی­ اکبری؛ سعید، سارا، آیدا، 1397، اثرات تغییر کاربری اراضی بر ویژگی ­های خاک، سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.
13-Abbaszadeh Tehrani N., Makhdoum M.F., Mahdavi M, 2011, Studying the Impacts of Land Use Changes on Flood Flows by Using Remote Sensing(RS) and Geographical Information System (GIS) Techniques- a Case Study in Dough River Watershed, Northeast of Iran,  Environmental researches, 1-14.
14-Ahmad, Asmala,  Quegan, Shaun, 2012, Analysis of Maximum Likelihood Classification on Multispectral Data, Applied Mathematical Sciences, 129, 6425 – 6436.
15-Aitkenhead, Aalders, MJ, IH, 2008, Classification of Landsat Thematic Mapper Imagery for land Cover Using Neural Networks, International Journal of Remote Sensing, 29(7): 2075-2084.
16-Al-Ahmadi, El-Hames, fahad salim, A.S, 2009, Comparison of four classification methods to extract land use and land cover from raw satellite images for some remote arid areas, Kingdom of Saudi Arabia. JKAU, Earth Science, 20 (1): 167-191.
17-Anderson, Hardy, Roach, Witmer, JAMEs R, ERNEST E, JoHN T, RICHARD E, 1976, A Land Use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data., Professional Paper 964, United States Government Printing office, Washington.
18-Babu, Priyadharshini, S. Suresh, pavithra, 2018, Urban SPRAWL Modelling for then using RS and GIS, ‏ International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology, 553-559.
19-Baró, Palomo, Zulian, Vizcaino, Haase, Gómez-Baggethun, Francesc, Ignacio, GraziaPilar , Dagmar, Erik, 2016, Mapping ecosystem service capacity, flow and demand for landscape and urban planning: a case study in the Barcelona metropolitan region. Land Use Policy 57, 405–417.
20-Bennett, Cramer, Begossi, Cundill, Díaz, Egoh, Geijzendorffer, Krug, Lavorel, Lazos, Lebel, Martín-López, Meyfroidt, Mooney, Nel, Pascual, Payet, Pérez Harguindeguy, Peterson, Prieur-Richard, Reyers, Roebeling, Seppelt, Solan, Tschakert, Tscharntke, Turner II, Verburg, Viglizzo, White, Woodward, Elena M, Wolfgang, Alpina, Georgina, Sandra, Benis NIlse R, Cornelia B, Sandra, Elena, Louis, Berta, Patrick, Harold A, Jeanne L, Unai, Karine, Natalia, Garry D, Anne-Hélène, Belinda, Peter, Ralf, Martin, Petra, Teja, BL, Peter H, Ernesto F, Piran CLGuy, 2015, Linking biodiversity, ecosystem services, and human well-being: three challenges for designing research for sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability, 76–85.
21- Crippen, Robert E, 1990, Calculating the vegetation index faster, Remote Sensing of Environment, 34, 71-73.
22-Celik, 2005. Land-use effects on organic matter and physical properties of soil in a southern Mediterranean highland of Turkey, Soil and Tillage Research 83: 270–27.
23-Deilmai, Ahmad, Zabihi, B Rokni, B Bin, Hasan, 2014, Comparison of two classification methods (MLC and SVM) to extract land use and land cover in Johor Malaysia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 20, No. 1, p. 012052). IOP Publishing.
24-Dewan, Yamaguchi, Ashraf M, Yasushi, 2009, Land use and land cover change in Greater Dhaka, Bangladesh: Using remote sensing to promote sustainable urbanization, Applied Geography 29, 390–401
25-Garcia-Nieto, Geijzendorffer, Baró, Roche, Bondeau, Cramer, Ana Paula, Ilse R, Francesc, Philip K, Alberte, Wolfgang, 2018, Impacts of urbanization around Mediterranean cities: changes in ecosystem service supply, Ecological Indicators, 91, 589–606.
26-Huete, Alfredo R, 1988, A Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI), Remote Sensing of Environment, 25(3):295-309.
27-Hooke, Martín-Duque, Pedraza Gilsanz, Roger Leb, José Francisco, Javier de, 2012, Land transformation by humans: A review. GSA Today. 22,4–10.
28- Jordan, Carl F,1969. Derivation of Leaf-Area Index from Quality of Light on the Forest Floor, Wiley, Ecology, 50, 663–666.
29-Khanbani, Sara, Mohammadzadeh Ali, Janalipour Milad, 2020, Unsupervised change detection of remotely sensed images from rural areas based on using the hybrid of improved Thresholding techniques and particle swarm optimization, Earth Science Informatics, 13, pages681–694.
30-Lagrosa IV, Zipperer, Andreu, John J, Wayne C, Michael G, 2018, Projecting Land-Use and Land Cover Change in a Subtropical Urban Watershed. Urban Sci. 2, 11. 23 p.
31-Liu, Zhang, Zhang, Huaipeng, Yongxin, Xiaoping, 2019 Using the RS Method to Analyse Construction Land Changes in Tongren during 2002 and 2016, Polish Journal of Environmental Studies, 28(3):1277–1286‏.
32-Lin, Fu, Liu, Bu, Tang,  Song, Li, Lin,  Shidong, Jian, Qingwei, Yi, Meihua,  Yanyan, 2018, Land Cover Change in Jiaodong Peninsula during the Recent 40 Years Using RS/GIS. In International Conference on Information Technology and Management Engineering) (pp. 51-54). Atlantis Press.
33-Lu, Mausel, Brondi´zio, Moran, Dengsheng, Paul, Eduardo, Emilio, 2004, Change detection techniques. Remote Sensing, 25(12): 2365-2407.
34-Melgani, Bruzzone, Farid, Lorenzo, 2004, Classification of hyperspectral remote sensing images with support vector machines, Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, 42, 1778-1790.
35-Mountrakis, Giorgos,  Im Jungho, Ogole Caesar, 2011, Support vector machines in remote sensing: A review, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 66, 247–259.
36-Modica, Vizzari, Pollino, Fichera, Zoccali, Di Fazio, Giuseppe, Marco, Maurizio, C. R, Paolo, Salvatore, 2012, Spatio temporal analysis of the urban–rural gradient structure: an application in a Mediterranean mountainous landscape, Earth Syst Dynam 3, 263–279.
37-Orgiazzi, Bardgett, Barrios, Alberto, Richard D, Edmundo, 2016, Global soil biodiversity atlas. Europrean Commission. 522 Publ. Off. Eur. Union 176.
38-Perumal, Bhaskaran, Krish, Rameshwar, 2010, Supervised classification performance of multispectral 582 images, Journal of Computing 2. ISSN 2151-9617.
39-Pirnazar, Ostad-Ali-Askari, Eslamian, Singh, Dalezios, Ghane, Qasemi, Mojtaba, Kaveh, Saeid, Vijay P, Nicolas R, Mohsen, Zahra, 2018, Change Detection of Urban Land Use and Urban Expansion Using GIS and RS, Case Study: Zanjan Province, Iran, International Journal of Constructive Research in Civil Engineering, 4(10.20431), 2454-8693.‏
40- RaoWangWang, Ping, Jianli, Yong, 2014, Extraction of information on construction land based on multi-feature decision tree classification, Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 30, 233-240(8).
41-Rasouli, A.A . 2009. Principles of Applied remote Sensing, Presses Universitaires de Tabriz, Tabriz, 777 pp (In persian).
42-Rouse, Haas, Schell, Deering, John Wilson, Rüdiger H, John A, Donald W, 1974, Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS, Third ERTS-1 Symposium NASA, NASA SP-351, Washington DC, 309-317.
43-Rizk Hegazy, Rashed Kaloop, Ibrahim, Mosbeh, 2015, Monitoring urban growth and land use change detection with GIS and remote sensing techniques in Daqahlia governorate Egypt, International Journal of Sustainable Built Environment  4, 117–124.
44-Savé, de Herralde, Aranda, Biel, Robert, Felicidad, Xavier, Carmen, 2012 Potential effects of global change to urban vegetation: vulnerability and adaptations. J. Life Sci. 6(881):443-450.
45-Schulp, Burkhard, Maes, Vliet, Verburg, Catharina J. E, Benjamin, Joachim, Jasper Van, Peter H, 2014, Uncertainties in Ecosystem Service Maps: A Comparison on the European Scale. PLOS ONE 9(10):e109643.
46-Sakshi, Dhingra, Dharminder Kumar, 2019, review of remotely sensed satellite image classification, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 1720-1731
47-Suliman, Alaeldin , Zhang, Yun, 2015, A Review on Back-Propagation Neural Networks in the Application of Remote Sensing Image Classification, Journal of Earth Science and Engineering 5, 52-65.
48-Seto, Fragkias, Guneralp, Reilly, Karen C, Michail , Burak, Michael K, 2011. A meta-analysis of global urban land expansion. PloS One 6, no. 8 (2011): e23777..
49-Seto, Güneralp, Hutyra, Karen C,  Burak, Lucy R, 2012, Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools, Proceedings of the National Academy of Sciences 109.40 (2012): 16083-16088.
50-Stokes, Seto, Eleanor C, Karen C, 2016, Climate change and urban land systems: bridging the gaps between urbanism and land science, J. Land Use Sci. 11, 698–708.
51-Syphard, Clarke, Franklin, Regan, Mcginnis, Alexandra D, Keith C, Janet, Helen M, Mark, 2011, Forest of habitat loss and fragmentation due to urban growth are sensitive to source of input data, J. Environ. Manage. 92, 1882-1893.
52-Szuster, Chen, Borger, Brian W, Qi, Michael, 2011, A comparison of classification techniques to support land cover and land use analysis in tropical coastal zones, Applied Geography, 31, 525-532.
53-Turner, Janetos, Verburg, Murray, Billie L, Anthony, Peter H, Alan T, 2013, Land system architecture: using land systems to adapt and mitigate global environmental change, Glob. Environ Change 23, 395–397.
54-Varamesh, Saeed, 2017. The effect of different land uses on some components of global warming using remote sensing data in Golestan province. Ph.D. Thesis. Tarbiat Modares University, TMU, Iran. 107.
55- Weng, Pu, Fenqing, Ruiliang, 2013, Mapping and assessing of urban impervious areas using multiple endmember spectral mixture analysis: A case study in the city of Tampa, Florida, Geocarto International, 28-594.
56-Xiao, H., & Weng, Q. 2007. The impact of land use and land cover changes on land surface temperature in a karst area of China. Journal of environmental management, 85(1), 245-257.‏
57-YANG, TANG, HE, FENG, WANG, Yan-Li, Yao, Zheng-Wei, Gan , He , 2011, Identification and extraction of urban construction land information by index image - a case study of Yueyang City, Science of Surveying and Mapping, 36(4):208-210.
58-YANG, HE, ZX, XF 2010, Automatic extraction of urban land-use information from remote sensing images based on improved NDBI method, Journal of Hohai University(Natural Sciences), 38(2):181-184.
59-Yu, Porwal, Holden, Dentith, Le, Alok, Eun-Jung, Michael C, 2012, Towards automatic lithological classification from remote sensing data using support vector machines, Computers & Geosciences, 45, 229-239.
60-Zheng, Shen, Wang, Hong, Helen Wei, Geoffrey Qiping, Hao, Jingke, 2015, Simulating land use change in urban renewal areas: A case study in Hong Kong. Habitat International, 46, 23-34.