نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی عمران، استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاداسلامی، کرج، ایران

2 دکترای مهندسی عمران، استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاداسلامی، کرج، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

تعیین محل مناسب دفن زباله های شهری به دلیل تأثیر فراوان بر اقتصاد، اکولوژی و محیط زیست هر منطقه یک امر مهم در فرآیند برنامه ریزی شهری می باشد. برای تحقق این هدف سعی می شود نقاطی با کم ترین احتمال خطر برای محیط زیست و سلامت انسان مد نظر قرار گیرد. سنجش امکان یافتن محل مناسب دفن زباله ها مستلزم انتخاب روشی کارآمد می باشد. بکارگیری روش های مبتنی بر منطق ریاضی می تواند به اعمال معیارهای لازم و نیز تعیین سهم هر معیار در اثرگذاری بر انتخاب محل مناسب بیانجامد. این تحقیق تلاش دارد تا شاخص ها و مؤلفه های موثر در مکانیابی مناسب ترین محل دفن زباله های شهر کرج را با رویکرد توسعه ی پایدار شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی کند. برای تحقق این هدف، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی با یکدیگر تلفیق شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان داد که معیار "توسعه شهری" با وزن 0/270 مهم ترین معیار در انتخاب محل مناسب دفن پسماند شهری بود و بعد از آن معیار "زیست محیطی" با وزن 0/226 در رتبه دوم و معیار "اجتماعی- اقتصادی" با وزن 0/152 در رتبه آخر قرار گرفتند. همچنین، رتبه بندی زیر معیارهای مهم در هر گروه نیز انجام شد که شاخص های " گسل"، "شرایط اقلیمی"، "فاصله از آب های سطحی"، "بوی نامطبوع محل دفن"، "کاربری زمین"، "دسترسی به تجهیزات و تسهیلات"، "پذیرش مردم"، و "آبراهه اصلی و چاه" بالاترین اهمیت را یافتند. در تحلیل GIS با استفاده از روش وزن دهی افزایشی ساده نیز مشخص شد که منطقه "دشت نظر آباد" و سایت جدید "حلقه دره" ارجح ترین گزینه ها برای انتخاب محل جدید دفن زباله های شهر کرج هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study on landfill site selection for Karaj city with sustainable development approach using GIS and the fuzzy AHP method

نویسندگان [English]

  • Abbas Tajaddini 1
  • Zahra Sabzi 2
  • Ladan Zarif 3

1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

3 Msc graduate Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Determining the landfill site for municipal waste is an important issue in the urban planning process due to its great impact on the economy, ecology and environment of each region. In the process of site locating, it is tried to consider areas with the least risks to the environment and human health and conservation. During the recent three decades, the production of municipal solid wastes has increased considerably, beside that their specifications has been changed meaningfully due to the change in people’s life style, progress of industrialization and world economies. Still, one of the best methods of waste disposal is waste dumping or burying. Optimized selection of landfill sites may minimize any negative environmental or financial effect. Searching various places to locate landfills requires choosing an appropriate method. Therefore, applying mathematical methods and determining the influence of different criteria the selection of a suitable place can be very useful. This subject was examined here for the city of Karaj, which is one of the Iran’s megacities with a fast and uncontrolled population growth and increase in waste production.
 
Materials & Methods
In this research, the indicators and effective criteria in locating the landfill of Karaj city were identified, evaluated and prioritized with a sustainable development approach using GIS and Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP). The research data were collected through literature review, internet searching, and technical survey. Using fuzzy logic and decision making techniques based on expert opinions, it was tried to limit the gap in the research field. The current research is descriptive-survey, and functional. To carry out the research, at first, the major influencing criteria were identified. The criteria were categorized into five major groups of geotechnical, environmental, municipal developing, socio economic, and hydrological items. Afterwards, an initial survey was utilized to control the items, and then, a pairwise comparison questionnaire was designed to collect the expert opinions. The research population was 30 experts, adopted from academia, industry, and environmental engineering sector, that 27 of them were selected randomly to answer the questions. It was adequate according to the Cochran’s formula. To ensure the data collected were acceptable, the validity and reliability of the questions were examined sufficiently. Due to its simplicity and accuracy, the triangular fuzzy number was adopted to assess the descriptive variables. In continue, and based on the GIS analysis method, extra specifications of the potential landfill sites proposed were further examined. It was accomplished through categorizing the information layers, then by weighting the potential landfill sites according to the total scores obtained. The information layers included: geotechnical effect, ground slope, land use, permeability, being subjected to flood, water quality, water level, distance from the city, and distance from power transmission lines. Based on the influence level of these layers upon the landfill sites, they were categorized into four classes of highly suitable, suitable, relatively suitable, and unsuitable. For overall ranking, the score of each landfill site in each information layer was calculated by multiplying each layer score by its weight. After completion of this computation phase, all available information layers obtained their own scores, demonstrating their suitability level to be a landfill site. Using the ArcView software, the simple additive weighting method was utilised for site locating.
 
Results & Discussion
The results showed that the urban development criteria with a weight of 0.270 was the most important criterion in locating municipal waste landfill, followed by the environmental criterion with a weight of 0.226. Accordingly, the socio-economic criterion with a weight of 0.152 was placed in the last rank. Moreover, in the geological group, the fault index weighted 0.261 and the climatic conditions index weighted 0.236. In the environmental group, the surface water distance index weighted 0.201, and the landfill odor index weighted 0.172. In addition, in the urban development group, the land use index with a weight of 0.283 and the access to equipment and facilities with a weight of 0.258 were the most influencing items. The Inconsistency Ratio of pairwise comparison matrix (I.R) for all matrices was less than 0.1, which confirmed the compatibility of the components.
 
Conclusion
In the complementary analysis, using the Fuzzy TOPSIS technique and the Geographic Information System (GIS) and utilizing the simple incremental weighting method (SAW), it was determined that Nazarabad site and Halqe Dare new-site are the most suitable options for constructing a new landfill site.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landfill Site
  • Sustainable Development
  • GIS
  • Fuzzy AHP
  • Simple Incremental Weighting Method
1 - اصغر پور، محمد جواد (1377)، "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات در مدیریت"، انتشارات دانشگاه تهران.
2 - امانیان، م؛ شهریاری، ر؛ حاجی زاده، ه؛ حافظی مقدس، ن (1386). "مکانیابی محل های دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی". پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.
3 - ایمانی و علیزاده (1394). "مکانیابی بهینه دفن زباله های جامد شهری منطقه هشتگرد به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)  و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)" ، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر»، دوره 24 ،شماره 96 ،صفحات  90-79.
4 - حجازی، سیداسدالله (1394). "مکان یابی دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی شهرستان مراغه." نشریه جغرافیا و برنامه ریزی - شماره 54 ، صفحات 125-105.
5 - حسین زاده، احمدی، جهانی امیری؛ فاطمه، یاسر، ملیحه (1397). "مکان یابی مرکز دفع اصولی، فنی، جامع و بهداشتی زباله های شهرستان بهشهر". 
6 - خاکی، غلامرضا ، (1391).  روش تحقیق (با رویکرد پایان نامه نویسی)، تهران، فرزان ، نوبت چهارم، صفحه 23.      
7 - خلیجی، زرآبادی، سادات؛ محمدعلی، سعیده، زهرا (1394). " تحلیلی بر مکانیابی شهرک های صنعتی در شهرستان تبریز با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره"، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال پنجم، شماره 19 ، پاییز.
8 - ریاحی، مهدی (1397). "مکان یابی بهینه دفع پسماند جامد شهری جهت توسعه زیست محیطی شهرستان بهشهر و تشریح اثرات مخرب مکان فعلی دفع زباله شهری"، دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت.
9 - زاهدی ، کاظمی؛ حمیدرضا، مصطفی (1388). "انتخاب تامین کننده مدلها و معیارها"نشرنما ، خرداد.
10 - سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1390). ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی.
11 - شوندی. حسن، (1385)، «نظریه مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت»، تهران، نشر گسترش علوم پایه.
12 - عبدلی، محمد علی، (1379)، مدیریت دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهری در ایران، سازمان شهرداری های کشور.
13 - عظیمی، گشتاسب؛ یوسف، حمید. (1399). "امکان سنجی استقرار صنایع با رویکرد زیست محیطی در مازندران"  .بررسی مکان یابی محل دفن مناسب پسماندهای شهری شهر بوشهر با استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی "، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی.
14 - عظیمی حسینی، م.، نظری فر، م.، مومنی، ر (1389). "کاربرد GIS درمکان یابی"، تهران: انتشارات مهرگان قلم.
15 - فاتحی، - آ؛ محمدطاهری، ا؛ مرتضوی، س؛ صمدی، م (1385). "مکانیابی محل دفن زباله با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی دهستان سردرود علیای شهرستان رزن)"، دهمین همایش ملی بهداشت محیط.
16 - فرهادی، جلیلی، رحیمی؛ رودابه، معصومه، محسن (1394). "مکانیابی بهینه دفن بهداشتی پسماندهای جامد شهری نمونه موردی شهراسلام آباد غرب".
17 - گنجی، حجتی؛ کامران، فائزه، (۱۳۹۴)، "سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی"، تهران: انتشارات رشد، چاپ اول.
18 - مجلسی، م. و نوری، ج.، (1371) ، "مکانیابی و مدیریت محل دفن بهداشتی"، سازمان بازیافت و تبدیل مواد، تهران.
19 - مرادی، جبارزاده؛ پریچهر، آرمین (1396)، "مسیله مکان یابی محل دفن زباله های خشک شهری: مطالعه موردی در سیستم مدیریت پسماند شهر تهران".
20 - مرصوصی، ن، فرهودی، ر، علی اکبری، ا، حشمتی، ا. (1390) . "تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی توسعه شهر با استفاده از تأثیرات متقابل صنعت و تغییرات ساخت اشتغال (مطالعه موردی شهر الوند- قزوین)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، پاییز صص 110-116.
21 - منوری، م. (1378 ). "الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی محلهای دفن زباله شهری". سازمان حفاظت محیط زیست.
22 - مهتابی اوغانی، م؛ نجفی، ا؛ یونسی، ح؛ معین الدینی، م (1391). "استقاده از ابزارهای پشتیبان  تصمیم گیری در مدیریت و برنامه ریزی پسماند شهری) مطالعه موردی: مکانیابی محل دفن استان البرز". فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 23 زمستان . صفحه55-67.   
23 - نسترن، م، قربانی قشقایی نژاد، ا، مسیبی، س. (1390). "تحلیل اثرات استقرار کارخانه سیمان آبیک قزوین بر فرایند توسعه پایدار فضایی- کالبدی شهر آبیک"، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال سوم، شماره 9.
24 - نصیری  محمدمهدی  (1395). "یک مدل چند هدفه مکان یابی برای مرکز پالایش و دفع پسماند خطرناک صنعتی با در نظر گرفتن مرزها".
25 - نیکنامی، حافظی مقدس؛ مرضیه، ناصر (1389)، "مکان زباله یابی محل دفن های شهری در شهر گلپایگان با استفاده ازGIS "، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، سال 6 (1389)، شماره 1، 57-66.
26 - Al-Ruzouq, R., Shanableh, A., Omar, M., & Al-Khayyat, G. (2018). Macro and micro geo-spatial environment consideration for landfill site selection in Sharjah, United Arab Emirates. Environmental monitoring and assessment, 190(3), 1-15.
27 - Kamdar, I., Ali, S., Bennui, A., Techato, K., & Jutidamrongphan, W. (2019). Municipal solid waste landfill siting using an integrated GIS-AHP approach: A case study from Songkhla, Thailand. Resources, Conservation and Recycling, 149, 220-235.
28 - Kapilan, S., & Elangovan, K. (2018). Potential landfill site selection for solid waste disposal using GIS and multi-criteria decision analysis (MCDA). Journal of Central South University, 25(3), 570-585.
29 - Karakuş, C. B., Demiroğlu, D., Çoban, A., & Ulutaş, A. (2020). Evaluation of GIS-based multi-criteria decision-making methods for sanitary landfill site selection: the case of Sivas city, Turkey. Journal of Material Cycles and Waste Management, 22(1), 254-272.
30 - Karimi, H., Herki, B. M., Gardi, S. Q., Galali, S., Hossini, H., Mirzaei, K., & Pirsaheb, M. (2020). Site selection and environmental risks assessment of medical solid waste landfill for the City of Kermanshah-Iran. International journal of environmental health research, 1-13.
31 - Khorsandi, H., Faramarzi, A., Aghapour, A. A., & Jafari, S. J. (2019). Landfill site selection via integrating multi-criteria decision techniques with geographic information systems: a case study in Naqadeh, Iran. Environmental monitoring and assessment, 191(12), 1-16.
32 - Osra, F. A., & Kajjumba, G. W. (2020). Landfill site selection in Makkah using geographic information system and analytical hierarchy process. Waste Management & Research, 38(3), 245-253.
33 - Pasalari, H., Nodehi, R. N., Mahvi, A. H., Yaghmaeian, K., & Charrahi, Z. (2019). Landfill site selection using a hybrid system of AHP-Fuzzy in GIS environment: A case study in Shiraz city, Iran. MethodsX, 6, 1454-1466.
34 - Wang, Y., Li, J., An, D., Xi, B., Tang, J., Wang, Y., & Yang, Y. (2018). Site selection for municipal solid waste landfill considering environmental health risks. Resources, Conservation and Recycling, 138, 40-46.