نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه اموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

شهر مشهد در پهنه‌ای با میزان آسیب‌پذیری بالا قرار گرفته است که وجود 3894 هکتار سکونتگاه غیررسمی در این شهر، بر میزان این آسیب‌پذیری افزوده است. لذا در این پژوهش، با رویکرد توصیفی_تحلیلی و با استفاده از روش‌WLC، FUZZY و AHP ابتدا میزان تاب‌آوری محلات حاشیه نشین شهر مشهد ارزیابی شده است و سپس با استفاده از آمار فضایی، الگوی تاب‌آوری در این محلات مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی تاب‌آوری اجتماعی، نشان می‌دهد که این ضریب مثبت و برابر 18/0است. در واقع این مقدار، خوشه‌ای بودن توزیع فضایی تاب‌آوری اجتماعی در محلات حاشیه نشین شهر را نشان می‌دهد. تحلیل آماره G نشان می‌دهد که خوشه‌های با تاب‌آوری اجتماعی بالا درکنار یکدیگر قرار دارند و از الگوی خوشه‌ای باتمرکز بالا پیروی می‌کنند. یعنی بلوک‌هایی با ناکارآمدی زیاد یا کم در مجاورت یکدیگر قرار دارند. خوشه‌های گرم و نسبتا گرم حدود 41 درصد از مساحت کل محلات حاشیه نشین را شامل می‌شوند که 31 محله از شهر مشهد را تشکیل داده‌اند. همچنین مدل‌سازی عوامل موثر بر تاب‌آوری اجتماعی محلات دارای بافت ‌ناکارامد شهر مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) نشان داد که متغیرهای درصد جمعیت شاغل، درصد جمعیت فعال و میانگین سنی بر تاب‌آوری اجتماعی محلات مورد مطالعه اثرگذاری بیشتری دارند. از این‌رو می‌توان این متغیرها را مبنای علمی برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی این محلات در روند احیای آن‌ها دانست. به گونه ای که با ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب جمعیت فعال و جوان، در راستای افزایش تاب‌آوری اجتماعی محلات گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of social resilience in suburbs of Mashhad based on multi-criteria spatial decision support system (MC-SDSS)

نویسندگان [English]

  • Sajedeh Baghban 1
  • Masoud Minaei 2

1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
More than 55% of the world's population now lives in cities, while around one billion people worldwide living in informal settlements. The city of Mashhad, as the second metropolis of Iran, has not been deprived of the phenomenon of marginalization and despite 3894 hectares of informal settlements is the second city in Iran in terms of the size of such settlements. Informal settlements in the city are less resilient than other parts of the city, mainly due to their distinct social and physical characteristics. Some argue are focusing only on physical factors of resilient, but this is not possible without considering the social factors and social and demographic characteristics of communities. if society is prepared to deal with that crisis, a large volume of disturbances and irregularities after the crisis will be reduced. Since the approach of sustainable urban regeneration in Mashhad has started since 2019 with the establishment of facilitation offices and considering that these offices emphasize the social dimension of regeneration and the participation of local community in this process, therefore, the results of the present study can be effective in this way. Therefore, this study aims to find the answers to the following questions with the aim of spatial analysis of social resilience in the suburbs of the city:

How is the social resilience of the suburbs in Mashhad?
How is the spatial pattern of social resilience in Mashhad?

Research Methods
Since the present study tries to analyze social resilience in the suburbs of Mashhad by using MCDM methods in the framework of urban resilience criteria, it has used descriptive-analytical method in the form of an applied research. For this purpose, based on library studies (articles, books, reports, and various documents), the required information in the field of social equity was collected. Then, by examining the dimensions and frameworks of social resilience, its criteria were determined and operationally defined. In this research, IDRISI software has been used to analyze the research data and evaluate them. Spatial statistics tools in ArcGIS software have been used to analyze the relationship between inefficiency distribution. Inefficiency pattern analysis is also performed by spatial autocorrelation technique. For this purpose, there are different models for measuring spatial autocorrelation statistics, among which the global Moran model and Gi statistic have been used. Spatial modeling of factors affecting inefficiency has been done by geographical weight regression.
Discussion and results
Since there are 3894 hectares of informal settlements in Mashhad and due to the fact that these settlements have been formed over time and without regard to urban planning standards, so they are very sensitive to natural and unnatural hazards and in case of any crisis, returning to pre-accident conditions is important. There are several factors involved in this field, including physical, economic, and social factors. The outcome of all these dimensions will affect the return of these settlements to pre-crisis conditions. Meanwhile, a review of studies on resilience showed that the physical dimension of resilience has been emphasized more than its social dimension. In the current situation of a metropolis such as Mashhad, an important part of the population and area of ​​Mashhad is its suburbs, which includes 66 neighborhoods with a population of nearly one million people and an area of ​​3894 hectares. If we consider the city as an integrated system, it should be said that other dimensions of resilience, including social resilience, will also affect other sectors, including the physical one.
Conclusion
Analysis of WLC, AHP and FUZZY methods, which were used in this study to evaluate the resilience of marginalized neighborhoods, showed that neighborhoods located in the northeast of Mashhad have more resilience than other areas, while the eastern and southeastern areas are less resilient. The social resilience pattern of these neighborhoods was evaluated by using the global Moran method and G general statistics. The results of this study showed that this zoning in the northeast and southeast is not random and has a spatial autocorrelation, so that in the northeast of the cluster of resilient neighborhoods, has led to increased resilience of other neighborhoods and in the southeast, low resilience has affected its reduction in adjacent areas. Warm and relatively warm clusters make up 1631 hectares of suburban areas, which is estimated to be equivalent to 42% of these neighborhoods. In fact, 31 neighborhoods in the suburbs of Mashhad are in hot and relatively hot clusters. The pattern of resilience is not significant elsewhere. Also, modeling the criteria studied in the study showed that the percentage of employed population, percentage of active population and average age have a significant effect on social resilience. According to the results of the leading research, in the process of re-creation that is taking place in the city of Mashhad, there should be a special look at the social dimensions of neighborhoods because the promotion of these dimensions can affect other aspects of resilience. Also, considering the impact of employment on the rate of resilience, it is suggested that in the process of recreating marginalized neighborhoods, special attention must be paid to job creation in these neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Multi-criteria spatial decision support system
  • Spatial autocorrelation
  • Geographic weight regression
1- آراسته، باغبان، باغبان؛ مژگان،  امیر، ساجده (1399). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تاب‌آوری شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد). برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، 2(18). صفحات 78-63.
2- آروین، زیاری؛ محمود، کرامت الله (1397). سنجش میزان آسیب‌پذیری اجتماعی و تاب‌آوری اجتماعی در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری تهران). امداد و نجات،10(37). صفحات 44-21.
3- احمدی، عندلیب، ماجدی، سعیده زرآبادی؛ مارال، علیرضا، حمید، زهرا السادات (1399). بررسی تاب‌آوری اجتماعی-کالبدی بافت فرسوده تاریخی با تأکید با فرم شهری پایدار با روش میانگین فاصله از حد بهینه (مطالعه موردی: محلات بافت تاریخی تهران). مطالعات محیطی هفت حصار، 8 (32). صفحات16-5.
4- باقری میاب، کریمی‌کیا؛  شهلا، محمدصادق (1400). مدل‌یابی خط‌مشی‌گذاری فرهنگی پدیده حاشیه‌نشینی در اهواز. توسعه محلی (روستایی-شهری)، 13(2). صفحات 584-561.
5- برادران، غفاری، زاهدی، ربیعی؛ مراد، غلامرضا، محمدجواد، علی (1396). حاشیه‌نشینی: تحلیل جامعه شناختی مسائل اجتماعی سیاست‌های مسکن و پدیده غیررسمیت (بررسی نمونه میان‌آباد، اسلامشهر، تهران). بررسی مسائل اجتماعی ایران، 8 (1). صفحات 209-231.
6- جعفریان، حاتمی‌نژاد، مبهوت؛ نغمه، حسین، محمدرضا (1396). ارزیابی تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در برابر زلزله (مطالعه موردی: بجنورد). امداد و نجات، 9(1). صفحات 26-15.
7- رسولی، محمودزاده، یزدچی، زرین‌بال؛ علی‌اکبر، حسن، سعید، محمد (1391). ارزیابی روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان‌یابی محل دفن مواد زاید شهری ، مورد شناسی: (شهرستان مرند). جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، 4، صفحات 52-41.
8- رفیعیان، رضایی، عسگری، پرهیزکار، شایان؛ مجتبی، محمدرضا، علی، اکبر، سیاوش (1389). تبیین مفهومی تاب‌آوری و شاخص‌سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع‌محور (CBDM)، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 15 (4). صفحات41-19.
9- رمضان‌زاده لسبویی، بدری؛ مهدی، سیدعلی (1393). تبیین ساختارهای اجتماعی - اقتصادی تاب‌آوری جوامع محلی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب مطالعه موردی: حوضه‌های گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت. جغرافیا. 12(40).صفحات 131-109.
10- رهنما، ذبیحی؛ محمدرحیم، جواد (1390). تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد، جغرافیا و توسعه،23. صفحات 26-5.
11- زنگنه‌شهرکی، زیاری، پوراکرمی؛ سعید، کرامت‌الله، محمد (1396). ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل FANP و ویکور، انجمن جغرافیای ایران، 15 (52)، صفحات81-101.
12- شهرداری مشهد، سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرداری مشهد (1398). سند حاشیه‌نشینی شهر مشهد، محلات هدف بازآفرینی. مشهد: شهرداری مشهد.
13- شهرداری مشهد، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با نظارت مدیریت آمار، آمارنامه شهرمشهد 1395 (1396). مشهد: شهرداری مشهد.
14- غیاثوند، عبدالشاه؛ ابوالفضل، فاطمه (1394). شاخص‌های تاب‌آوری اقتصادی، روند، 22 (71)، صفحات 79-106.
15- کیخا، سیاسر؛ بتول، مرادی (1394). واکاوی وقوع جرائم اجتماعی از منظر حاشیه‌نشینی و نظریه شکاف دانش. انتظام اجتماعی. 7(3). صفحات 130-107.
16- مبرقعی، قاسم‌پور؛ نغمه، نگار(1391). کاربرد روش ترکیب خطی وزنی (WLC) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری. دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.
17- محمودزاده، درخشانی، مؤمنی؛ حسن، کبری، سحر (1398). مدل‌سازی تأثیرات حاشیه‌نشینی بر تغییرات شهر ارومیه و پیش‌بینی توسعه فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تا افق 1400. پژوهش‌های جغرافیای انسانی. 51(4). صفحات 871-890.
18- شرکت مهندسین مشاور فرنهاد (1387). طرح توسعه و عمران(جامع) کلان‌شهر مشهد مقدس (مطالعات پایه محیط طبیعی). نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران مشهد. مشهد: شهرداری مشهد.
19- نیک‌مرد نمین، برک‌پور، عبداللهی؛ سارا، ناصر،  مجید(1393). کاهش خطرات زلزله با تأکید بر عوامل اجتماعی رویکرد تاب‌آوری؛ نمونه موردی: منطقه 22 تهران، نشریه مدیریت شهری، شماره 37، صفحات 34-19
20- Adger, W. N (2000). Social and ecological resilience: Are they related? Progress in Human Geography, 24 (3), PP. 347-364.
21- Baglio, S., Fortuna, L., Graziani, S. & Muscato, G (1994). Membership function shape and the dynamic behaviour of systems, Adaptive Control Signal Process, v.8, PP. 369–377.
22- Batabyal, A (1998). the concept of resilience: retrospect and prospect, environment, and development, 3 (2). PP. 221-262.
23- Bruneau. M., Chang. E., Eguchi.T., Lee.C., O’Rourke. D., Reinhorn. M., Shinozuka. M., Tierney. K., Wallace. A., Winterfeldt. D (2003). A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities, Earthquake Spectra, 19 (4), PP. 733_752.
24- Cohen, B (2006). Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability. Technol. Soc. 28, PP. 63–80.
25- Eastman, J Ronald (2006). IDRISI Andes, Guide to GIS and Image Processing, Published by Clark Labs, Clark University.
26- E. West, S., Büker, P., Ashmore, M., Njoroge, G., Welden, N. Muhoza, C., Osano, P., Makau, J., Njoroge, P., Apondo, W (2020). Particulate matter pollution in an informal settlement in Nairobi: Using citizen science to make the invisible visible, Applied Geography, 114(2020) 102133.
27- Godschalk, D.R (2003). urban hazard mitigation: creating resilient cities, natural hazards review, 4 (3), PP. 136-143.
28- J. Van Welie, M., Truffer, B., Gebauer, H (2019). Innovation challenges of utilities in informal settlements: combining a capabilities and regime perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions 33, pp. 84–101.
29- Khalil, A., Abd El-Aal, A., Quintero, A., Aayash, A., Abd El-Wahab, M., Ibrahim, M., Marei, K (2016). Improving living conditions in informal settlements. The case of El-Arab, Hurghada, Procedia Environmental Sciences, 34, 13 – 24.
30- Korkmaz, C., Balaban, O (2020). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project, Habitat International, 95, 1-14.
31- Maria Butera, f., Caputo, P., Singh Adhikari, R & Mele, R (2019). Energy access in informal settlements. Results of a wide on-site survey in Rio De Janeiro, Energy Policy, 134, (2019). 110943.
32- Meerow, S., P. Newell, J., Stults, M. (2016) Defining urban resilience: A review, Landscape and Urban Planning, 147, PP. 38–49.
33- Parikh, P., Diep, L., Gupte, J., Lakhanpaul, M (2020). COVID-19 challenges and WASH in informal settlements: Integrated action supported by the sustainable development goals, Cities 107, (2020) 102871.
34- Sharma, A., Tiwari, G., Ramachandra Rao, K (2020). Identifying mixed use indicators for including informal settlements as a distinct land use: Case study of Delhi, Transportation Research Procedia, 48(2020), PP. 1918–1930.
35- Spaans, M., and B. Waterhout (2016) Building up resilience in cities worldwide – Rotterdam as participant in the 100 Resilient Cities Programme, cities, 61, PP. 109-116.
36- U. DESA, Revision of world urbanization prospects, in: Revision of World Urbanization Prospects, UN Department of Economic and Social Affairs (2018).
37- UN-Habitat (2015). Issue Paper on Informal Settlements. Habitat III Issue Papers. UN Habitat, New York.
38- UN-Habitat (2018), Revision of world urbanization prospects, in: Revision of World Urbanization Prospects, UN Department of Economic and Social Affairs (2018).
39- Wann-Ming, W., Janice, H (2014). New Urbanism and Smart Growth: Toward achieving a smart National Taipei University District.
40- Wang, Y., Beshir, M., Cicione, M., Hadden, R., Krajcovic, M & Rush, D (2020). A full-scale experimental study on single dwelling burning behavior of informal settlement. Fire Safety Journal. 2020:103076.
41- Zebro, A., C. Delgado, R., A. González., P (2020). Vulnerability and everyday health risks of urban informal settlements in Sub-Saharan Africa, Global Health Journal, 4(2), PP. 1-5.
42- Zeilhofer, P & Piazza Topanotti (2008). GIS and ordination techniques for evaluation of environmental impacts in informal settlements: A case study from Cuiaba, central Brazil. Applied Geography, 28 (2008), PP. 1–15.
43- Zhang, X, and H. Li (2018) Urban resilience and urban sustainability: What we know and what we do not know? Cities, 72, PP. 141-148.
44- Zhao, R., Fang, c., Liu, H., Liu, X (2021). Evaluating urban ecosystem resilience using the DPSIR framework and the ENA model: A case study of 35 cities in China, Sustainable Cities and Society, 72(2021), 102997, PP. 2210-6707.