دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
توانمندی های ژئوتوریسم در توسعة روستای ابیانه

سمیه خسروی

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 43-47

چکیده
  ابیانه، ماسوله، کندوان و میمند چهار روستای تاریخی و استثنایی ایران هستند که بدلیل معماری جالب توجه، مناظر زیبا و قدمت تاریخی از مجموعه‌های قابل بررسی به شمار می‌روند. روستای ابیانه در چهل کیلومتری شمال غربی شهرستان نطنز و هفتاد کیلومتری جنوب کاشان در استان اصفهان و در دامنة کوه کرکس واقع شده است. این روستا را به اعتبار آثار و بناهای ...  بیشتر

پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس

سمیه خسروی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 79-84

چکیده
  دامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن حدود ...  بیشتر