دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پایش و ارزیابى شاخص هاى یخبندان و پیش بینى تاریخ شروع یخبندان هاى پاییزه در ایران (مطالعه موردى ایستگاه همدان)

مهرداد حسینی؛ رضا برهانی؛ مریم ختار

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 22-27

چکیده
  در این تحقیق به منظور بررسى یخبندان ‏هاى رخ داده در ایستگاه اکباتان (همدان) حداقل دماهاى روزانه این ایستگاه مورد مطالعه قرارگرفت که بطورکلى یخبندان ها را به سه دسته ضعیف (ملایم)، متوسط و شدید تقسیم کرده‏ ایم. سپس رنج تغییرات زمانى وقوع این یخبندان ها تعیین و فراوانى وقوع آنها نیز محاسبه گردیده است. همچنین سعى شده است با بدست آوردن ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه)

زهره مریانجی؛ رضا برهانی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 61-64

چکیده
  تغییر اقلیم یک واژه کلی است که ناپیوستگی و گسستگی اقلیمی را تشریح می­ کند به منظور مطالعه تغییرات دما در همدان نوسانات دمایی در یک دوره آماری پنجاه ساله (1380-1331) بررسی شده است. طبق بررسی­ های انجام شده در سال 1352 یک افت ناگهانی در حداقل و یک خیز ناگهانی در حداکثر دما مشاهده شده است. طبق آزمون من کندال در سه پارامتر حرارتی حداقل، حداکثر ...  بیشتر