دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
جاذبه های گردشگری در نواحی قطبی مطالعه موردی: هتل های یخی

مسعود تقوایی؛ شیرین ارسیان

دوره 11، شماره 42 ، مرداد 1381، ، صفحه 60-64

چکیده
  اکوتوریسم نوعی از گردشگری است که بر جاذبه های طبیعی، تأکید دارد (ادینگتون اکوتوریسم، 1374) و این صنعت به ویژه در نواحی خاصی از کره زمین که طبیعت چهره خشن­ تری را ارائه می ­دهد، بیش از هر چیز نیازمند برقراری رابطه انسان با محیط می­ باشد. لذا در این مقاله به لزوم و نحوه این ارتباط و نقش مؤثر انسان در این امر پرداخته و ضمن بررسی آب و هوا ...  بیشتر