دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
واکاوی همدید بارش های سیل آسا و مخاطره آمیز غرب و جنوب غرب ایران در دهه اول فروردین 1398

فرشاد پژوه؛ فرزانه جعفری

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44600

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای اوج بارش سیل‌آسا در 5 و 11 فروردین 1398 به ترتیب در جنوب غرب و غرب ایران است. بدین منظور با استفاده از روش محیطی به گردشی ابتدا داده‌های بارش ایستگاه زمینی بررسی شد و سپس با استفاده از داده‌های جو بالا و ترسیم نقشه‌های مربوطه، وضعیت همدید سامانه های بارشی مورد تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر

تحلیل رژیم بارندگی منطقه جنوب و جنوب غرب کشور

حسن لشگری؛ هوشنگ قائمی؛ فاطمه پرک

دوره 22، 85-1 ، خرداد 1392، ، صفحه 57-63

چکیده
  اولین پارامتری که می‌تواند در مطالعه ترسالی و خشکسالی مورد توجه قرار گیرد، بارش است. این پارامتر ارتباط مستقیمی با سامانه­‌های بارشی ورودی به ایران و همچنین منابع رطوبتی که رطوبت را به درون آن‌ها تزریق می‌کند، دارد.  مطالعات انجام شده بر روی سامانه‌ سودانی نشان می‌دهد که  بارش‌های نیمه‌جنوبی کشور ارتباط نزدیکی با میزان ...  بیشتر