دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابى مکان ‏یابى جغرافیایى فرودگاه ‏هاى کشور براساس مؤلفه‏ هاى اقلیم و توپوگرافى

رحیم سرور؛ محمدرضا عبدلی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، ، صفحه 39-44

چکیده
  امروزه فرودگاه‏ ها مجموعه ‏اى همانند پایانه ‏هاى مسافربرى و ایستگاه‏ هاى بزرگ راه‏آهن نیستند که در یک طرف آن خودروها و مسافرین و در طرف دیگر هواپیماها قرار بگیرند، بلکه فرودگاه ‏ها وجودى چند منظوره پیدا کرده‏ اند. هم اکنون با افزایش ظرفیت و کارایى فرودگاه ‏ها از یک سو و توجه به مسائلى همچون توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست ...  بیشتر

عوامل جغرافیایى و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع ‏هاى مسکونى

لیلا شفیعی اردستانی؛ مجید مفیدی شمیرانی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 38-46

چکیده
  توجه به معیارهاى اقلیمى و منطقه‏ اى، جلوگیرى از تخریب اکوسیستم‏ هاى عمده و اصلى آن، حفظ سلامتى مناطق شهرى و حفظ منابع طبیعى و انرژى در طراحى مجمتع‏ هاى مسکونى پایدار، بسیار ضرورى است. زیرا هسته اولیه شکل‏ گیرى شهرها واحدهاى مسکونى هستند، که با قرارگیرى در بستر خود، مجتمع‏ هاى مسکونى را ایجاد مى‏ کنند. در مقاله حاضر پس از شناخت ...  بیشتر