نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسى نقشه‏ بردارى - دانشگاه صنعتى خواجه‏ نصیر الدین طوسى

2 دانشکده مهندسى نقشه‏ بردارى - دانشگاه صنعتى خواجه ‏نصیر الدین طوسى

3 دانشکده مهندسى نقشه ‏بردارى - دانشگاه صنعتى خواجه‏ نصیر الدین طوسى

چکیده

پویا بودن تصاویر ماهواره‏ اى با آرایش خطى باعث شده است تا براى تصحیح هندسى این تصاویر با دقت بالا از الگوریتم‏ هایى با پیچیدگى بالا که نیاز به اطلاعاتى از مدار ماهواره دارند، استفاده شود. از طرفى در تصاویر ماهواره‏ اى جدید فروشندگان این تصاویر علاقه ‏اى به ارسال این اطلاعات ندارند. به همین خاطر براى تصحیح هندسى این تصاویر به مدل هاى ریاضى جدیدى نیاز داریم تا در عین حال که دقت مورد نیاز را برآورده مى‏ کنند، بدون نیاز به اطلاعات مدارى ماهواره تصحیح هندسى را انجام دهند. یکى از این مدل ها، مدل Rational Function مى‏ باشد که براى این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. دیگرى مدل DLT ترمیم یافته مى ‏باشد. در این مقاله این مدل ها براى تصحیح هندسى تصاویر ماهواره ‏اى مورد بررسى قرار گرفته ‏اند که براى این منظور برنامه ‏هایى در محیطVisual C نوشته شده است.
براى تست این مدل ها نتایج اعمال این مدل ها بر روى تصاویر ماهواره ‏اى IRS, IKONOS, SPOT مورد بررسى قرار گرفت که نتایج این بررسى نشان داد این مدل­ ها قادر به تصحیح هندسى این تصاویر مى ‏باشند. اگرچه دقت آنها در مقایسه با مدل هایى که از پارامترهاى مدارى استفاده مى‏ کنند کمتر است ولى ارزش این مدل ها در عدم نیاز با پارامترهاى مدارى ماهواره وسعت بالاى آنها در پردازش و همچنین در سادگى این مدل ها مى‏ باشد.

عنوان مقاله [English]

Examination and Evaluation of the Mathematical Models of "Rational Function" and "Modified DLT" for Geometric Correction of Satellite Image Couples

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Valadan Zowj 1
  • Asghar Milan Lak 2
  • Mahdi Gholam Ali Majd Abadi 3

1 Faculty of Surveying, K.N. Toosi University of Technology

2 Faculty of Surveying, K.N. Toosi University of Technology

3 Faculty of Surveying, K.N. Toosi University of Technology

چکیده [English]

Dynamism of satellite images with linear arrangement has made it possible to use highly complex algorithms requiring information from the satellite's orbit to carry out geometric correction of these images with high precision. On the other hand, in new satellite imagery, sellers of these images are not interested in sending this information. For this reason, in order to perform the geometric correction of these images, we need new mathematical models to perform the geometric correction and meet the required precision without any need for satellite information. One of these models is the Rational Function Model, which is used for this purpose. The other is the modified DLT. In this paper, these models have been investigated for geometric correction of satellite images, for which purpose programs have been written in Visual C environment.
To test these models, the results of these models’ implication on IRS, IKONOS and SPOT satellite images were surveyed. The results of this study showed that these models were able to perform the geometric correction of these images. Although they are less accurate than the models that use orbit parameters, the value of these models lies in their independence from satellite orbit parameters, their vast capacity of processing and also in the simplicity of these models.

1 - ولدان زوج م.ج. 1376 ،استفاده از سیستمهاى تصویربردارى ماهواره‏اى با آرایش خطى جهت تهیه نقشه‏هاى پوششى متوسط مقیاس، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‏المللى مهندسى عمران دانشگاه صنعتى شریف.
2 - میلان لک‏ا،1378، پایان‏نامه‏کارشناسى‏ارشددانشگاه‏خواجه‏نصیرالدین‏طوسى.
3- Petrie,G.,Al-Rousan,N.,El-Niweiri,A.H.A.,Li,Z.,and Valadan Zoej,M.J.1997, Topographic mapping of arid and semi-arid areas in the Red Sea region from stereo space imagery Advances in Remote Sensing Yearbook-Volum5.
4- Valadan Zoej,M.J.,1997.Mathematical Modelling and Geometric Accuracy Testing of MOMS-20 Imagery.4th Conference on Geographic Information systems.
5- Valadan Zoej,M.J.,Petrie,G.,1998.Mathematical Modelling and Accuracy Testing of SPOT Kevel LB Stereo-Pairs.Photogrammetric Record82-67:(91)16.
6-Petrie,G.,Al-Rousan,N.,Valadan Zoej,M.J,1999. Cartography and Mapping From Remote Sensing Image Data IN The Middle East,Presented Paper In International Symposium On Remote Sensing and Integrated Technologies, Istanbol, Turkey.
7- Valadan Zoej.1996,Two Dimensional Mathematical Models for the Geometric corrections of Linear Array Imageries ,NCC Scientific and Technical Quaterly Journal,Summer,PP.5-16.
8- M.J.Valadan zoej,1995,"Developments of Linear Array Technology for Photogrammetric mapping" NCC Scientific and Technical Quaterly Journal ,Summer, PP.5-16.
9- EL-Manadili Y.,K,Novak,1996,Precision of SPOT Imagery Using the Direct Linear Transformation Model,Photogrammetric Engineering&Remote Sensing, 62(1):67-72.
10- Toutin,T.,Y.Carbonneau,1990.Multi-Sterescopy for the Correction of SPOT-HRV Images.International Archives of Photogeammetry and Remote Sensing, 28(B4):298-313.
11- Light,D.L.,1986(a).Mass Storage Estimates for the Digital Mapping Era. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,52(3):419-524.