دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مکانیابی مخازن ذخیره آب با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS (مطالعه موردی: جنوب استان سیستان و بلوچستان)

علی جوزقی؛ ابوالفضل شمسایی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 5-15

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24802

چکیده
  با توجه مطالعات اخیر، در سال 2025، کمبود آب در کشورهای فقیر که منابع محدودی دارند و جمعیت آنها به سرعت درحال افزایش است، نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابراین یک طرح درازمدت برای حفظ منابع آب لازم است. احداث سدهای مخزنی بزرگ بر روی رودخانه های دائمی کشور یکی از مهمترین طرح ها است و مرحله اصلی برای اجرای این طرح انتخاب مکان مناسب در حوزه ...  بیشتر

بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

محمد حسن یزدانی؛ افشار سیدین

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24803

چکیده
  با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات مستمر کشورهای همسایه و غیرهمسایه، متأسفانه پروژه‌ها و تأسیسات اقتصادی و زیر بنایی بدون ملاحظات دفاعی و امنیتی در شهرها به صورت یک هدف تهدیدی قابل دسترس دشمن و هر تهاجمی استقرار یافته‌اند. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی آسیب‌پذیری شهرها از منظر پدافند غیرعامل با ...  بیشتر

ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان)

مهتاب صفری شاد؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ علیرضا ایلدرمی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24804

چکیده
  موضوع خشکسالی در مطالعات منابع آب اهمیت زیادی دارد. شاخص‌هایخشکسالیهواشناسیمستقیماًازرویداده‌هایهواشناسینظیربارندگیمحاسبهمی‌‌شوند درصورتفقدانداده‌هایمذکور،درپایشخشکسالیمفیدواقع نخواهندشد.لذاتکنیکسنجشازدورمی‌تواندابزاریمفیددرپایشخشکسالیبهشماررود. دراینتحقیقبااستفادهازتصاویرماهواره‌ایسنجنده MODIS روندتغییراتشاخصنرمالشدهپوششگیاهی ...  بیشتر

تلفیق معیارهای کیفی و کمی با استفاده از مدل های مکان مبنا به منظور مسیریابی بهینه ی خودروهای اورژانس در محیط های شهری

مصطفی خیراللهی؛ سعید نادی؛ نجمه نیسانی سامانی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24805

چکیده
  خودروهای اورژانس شهری با توجه به حساسیت مأموریت خود، همواره برای رسیدن به مقصد به دنبال کمترین زمان ممکن هستند. با توجه به پیچیدگی و گستردگی حمل و نقل و ترافیک در شهرهای بزرگ، عوامل و پارامترهای متعددی علاوه بر مسافت، در زمان رسیدن یک خودروی اورژانس به مقصد تأثیرگذار هستند که این پارامترها می‌توانند کیفی یا کمی و پویا یا ایستا باشند. ...  بیشتر

بررسی عملکرد انواع مختلف توابع پایه ی شعاعی کروی در مدلسازی محلی میدان گرانی زمین

محبوبه محمدیوسفی بهلولی احمدی؛ عبدالرضا صفری؛ آناهیتا شهبازی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24806

چکیده
  میدان ثقل جهانی معمولاً توسط توابع پایه‌ی هارمونیک کروی تا درجه معینی از قدرت تفکیک طیفی و مکانی مدل می‌شود. توزیع غیریکنواخت و کیفیت متفاوت داده‌ها، این توابع را در مدل‌سازی محلی میدان ثقل محدود می‌کند. این توابع بیشتر خاصیت جهانی میدان ثقل را نمایش می‌دهند و برای نمایش فرکانس‌های پایین میدان ثقل مناسب هستند. در کاربردهای محلی، ...  بیشتر

ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله احتمالی با استفاده از روش" IHWP " و سیستم " GIS "

شهاب الدین عیسی لو؛ غلامرضا لطیفی؛ وحید گودرزی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24807

چکیده
  تهراندرمنطقه‌ای حادثه خیز قراردارد که احتمال وقوع زلزله و بروز خسارت ‌های گسترده در نتیجة آن، بسیار زیاد است. گسل‌هایتهرانازمناطقپرتراکمویاازنزدیکیآن‌هاعبورمی‌کندودرصورت فعال شدن این گسل‌ها امکانوقوعخسارت‌های فراوان بسیار زیاد است. یکی از این مناطق مهم، منطقه یک شهر تهران است ...  بیشتر

پهنه بندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه در استان همدان

زهره مریانجی؛ حامد عباسی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 89-96

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24808

چکیده
  از خصوصیات مهم اقلیم همدان نامنظم بودن زمان بارش و ریزش حداکثر 24 ساعته در ماه‌های اسفند و فروردین است. این عامل، یعنی ریزش باران‌های شدید باعث افزایش خطر سیل در این استان گشته است. فصل زمستان ریزش به صورت برف است و زمان ذوب آن در فروردین ماه همراه با بارش باران باعث طغیان رودخانه‌ها می‌گردد. در ماه‌های دیگر سال خالی بودن زمین از پوشش ...  بیشتر

بررسی جریان های کشندی با استفاده ازمدل MIKE21 و اندازه گیری های میدانی ومدل جهانی FES در خلیج فارس

محمد جوکار؛ کامران لاری

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24809

چکیده
  در مهندسی سواحل  اطلاعاتمیدانی به هنگام و کافی از وضعیت کشندی برای مواردی نظیر توسعه سواحل، کالیبره کردن مدل‌های هیدرودینامیکی عددی، هیدروگرافی، انتقال رسوب و سایر موارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پژوهش ارزیابی و صحت سنجی مدل هیدرودینامیکی عددی کشندی در آب‌های خلیج فارس با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی  ...  بیشتر

تحلیل اکتشافی داده های فضایی تغییرات بارش ماهانه و فصلی حوضه های آبریز مند و حله

سعید بلیانی؛ محمد سلیقه

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24810

چکیده
  تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی[1](ESDA)،به دنبال تشخیص تمایز بین الگوهای تصادفی و غیر تصادفی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های 37 ایستگاه باران‌سنجی و سینوپتیک در منطقه شمالی خلیج‌فارس (حوضه‌های آبریز مند وحله) اقدام به تحلیل اکتشافی داده‌های  فضایی (آمارفضایی) تغییرات رژیم بارش (ماهانه و فصلی) شده است. نتایج حاصل از این ...  بیشتر

ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری با استفاده از ANP و GIS (مطالعه موردی: شهر سمیرم)

سید علی علوی؛ سید مصطفی حسینی؛ فریبا بهرامی؛ مهراب عاشورلو

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 129-146

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24811

چکیده
  برنامه‌ریزی با هدف مدیریت بحران و تخمین ریسک زمین لرزه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزان و مدیران شهری بوده است. شناخت و تعیین میزان آسیب پذیری بافت‌های شهری در برابر زلزله به‌منظور برنامه‌ریزی مدیریت بحران قبل از وقوع زلزله الزامی به نظر رسیده است. این پژوهش با هدف ارائه الگویی مناسب جهت ارزیابی وضعیت آسیب پذیری بافت‌های ...  بیشتر

واکاوی آماری تغییرات فراوانی و دمای روزهای گرم در ایران زمین

حسین عساکره؛ حسن شادمان

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 147-156

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24812

چکیده
  روزهای گرم از حالت‌های فرین دمایی و یکی از پدیده‌‌های مهم اقلیمی به شمار می‌آید. تغییرات بلندمدت (روند) این پدیده از پیامدها و نیز شواهد تغییرات دمایی – اقلیمی است. همچنین این روزها می‌‌توانند زیست‌‌بوم‌‌ها و زندگی انسانی را متأثر سازند.از این رو شناخت رفتار روزهای گرم می‌‌تواند راهگشای بسیاری از مباحث باشد.در این پژوهش تلاش ...  بیشتر

ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)

سحرناز شکوهی زادگان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامرضا زهتابیان؛ بهزاد رایگانی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24813

چکیده
  بیابان‌زاییپسازدوچالشتغییراقلیموکمبودآب‌شیرین،سومینچالشمهمجامعهجهانیدرقرنبیستویکم می‌‌باشد، کهبهعنوانیکیازبارزترینوجوهتخریبمحیط زیستوانهداممنابعطبیعیدرجهان مطرحگردیده است. این پدیدهباتأثیربرپوشش‌ گیاهی،آبوخاک، عامل جدّی تهدید کننده پارک‌های ملی در مناطق خشک و نیمه‌خشک از جمله ایران است.اقداماتاجرایی دررابطهباکنترلبیابان‌زاییبایدمتکیبرشناختوضعیتفعلیبیابانی ...  بیشتر