دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دیتا سنترهاى(1) اطلاعات مکان محور هدف قابل توجه هکرها (2)

محمد حسن نامی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 18-25

چکیده
  مرکز داده یا دیتا سنتر حاوى بیشترین اطلاعات مکانى با ارزش بوده و میزان قیمت آن در مورد برخى از دیتا سنترها مانند سایتهاى IGN فرانسه (Institute Geography National) و یا  OSانگلیس (Ordance Survey) و یا NIMA آمریکا (National Imagery Mapping Agency) بین چهار تا دوازده میلیارد دلار تخمین زده مى‏ شود. لذا با اهمیتى که اطلاعات موجود در این مراکز داده دارند، بدون شک این گونه سایت‏ها ...  بیشتر

سامانه مدیریت پایگاه داده

محمود محبی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 69-74

چکیده
  سامانه مدیریت پایگاه داده (DBMS) از مجموعه داده ‏هاى مرتبط و مجموعه برنامه ‏هاى کامپیوترى براى دسترسى به آن داده‏ ها تشکیل شده است. به مجموع داده ‏ها معمولاً پایگاه داده گفته مى‏ شود و مجموعه برنامه‏ ها معمولاً مدیریت پایگاه داده نامیده مى‏ شود. به علت اهمیت اطلاعات در همه طرحها در تمامى سطوح پایگاه داده یک منبع با ارزش محسوب ...  بیشتر

نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS)

صفر قائد رحمتی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 56-58

چکیده
  سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) از مجموعه داده‏ هاى مرتبط و مجموعه برنامه‏ هاى کامپیوترى براى دسترسى به آن داده‏ ها تشکیل شده است. به مجموع داده‏ ها معمولاً پایگاه داده گفته مى‏شود و مجموعه برنامه ‏ها معمولاً مدیریت پایگاه داده نامیده مى‏ شود. به علت اهمیت اطلاعات در همه طرح هاى عمرانى در تمامى سطوح پایگاه داده یک منبع با ارزش ...  بیشتر